Trắc nghiệm Bài 3. Các cấp độ tổ chức của thế giới sống - Sinh 10 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là:

 • A

  các đại phân tử

 • B

  tế bào

 • C

 • D

  cơ quan

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Tế bào là đơn vị cơ sở cấu tạo nên mọi sinh vật sống.

Câu hỏi 2 :

Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một không gian nhất định vào một thời điểm xác định và có quan hệ sinh sản với nhau được gọi là:

 • A

  quần thể

 • B

  Nhóm quần thể

 • C

  quần xã

 • D

  hệ sinh thái

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài cùng sống trong một khoảng thời gian xác định, không gian nhất định, có khả năng sinh sản tạo ra các đười con hữu thụ.

Câu hỏi 3 :

Cho các nhận định sau đây về tế bào:

 1. Tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia tế bào.
 2. Tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động sống.
 3. Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống.
 4. Tế bào có khả năng trao đổi chất theo phương thức đồng hóa và dị hóa.
 5. Tế bào có một hình thức phân chia duy nhất là nguyên phân.

Có mấy nhận định đúng trong các nhận định trên?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Các ý đúng gồm:

1) Tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia tế bào.

3) Tế bào là đơn vị cấu tạo cơ bản của cơ thể sống.

4) Tế bào có khả năng trao đổi chất theo phương thức đồng hóa và dị hóa.

5) Tế bào có một hình thức phân chia duy nhất là nguyên phân.

Câu hỏi 4 :

Khi nói về động vật, có bao nhiêu phát biểu đúng? 

1) Tự tổng hợp chất hữu cơ cung cấp cho hệ sinh thái 

2) Làm tăng lượng oxygen của không khí

3) Cung cấp thực phẩm cho con người

4) Góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái

5) Nhiều loài có thể là tác nhân gây truyền bệnh cho con người

6) Khi tăng số lượng đều gây hại cho cây trồng

 • A

  5

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  2

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Các phát biểu đúng:

3) Cung cấp thực phẩm cho con người

4) Góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái

5) Nhiều loài có thể là tác nhân gây truyền bệnh cho con người

Câu hỏi 5 :

Khi nói về nguyên tắc thứ bậc của các tổ chức sống, phát biểu nào sau đây đúng?

 • A

  Cấp tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để xây dựng cấp tổ chức cao hơn

 • B

  Tất cả các cấp tổ chức sống được xây dựng từ cấp tế bào

 • C

  Kích thước của các tổ chức sống được sắp xếp từ nhỏ đến lớn

 • D

  Các cơ thể còn non phải phục tùng các cơ thể trưởng thành

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Tế bào đơn vị cơ sở cấu tạo nên tất cả các cơ thể sinh vật sống

Câu hỏi 6 :

Cho các ý sau:

1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.

2) Là hệ kín, có tính bền vững và ổn định.

3) Liên tục tiến hóa.

4) Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh.

5) Có khả năng cảm ứng và vận động.

6) Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống cơ bản?

 • A

  5

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  2

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống cơ bản:

1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.

3) Liên tục tiến hóa.

4) Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh.

5) Có khả năng cảm ứng và vận động.

6) Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

Câu hỏi 7 :

Sự đa dạng của thế giới sinh vật thể hiện ở những đặc điểm nào sau đây? 

1) Đa dạng về loài, về nguồn gen

2) Đa dạng về lưới và chuỗi thức ăn

3) Đa dạng về hệ sinh thái

4) Đa dạng về sinh quyển

 • A

  1, 2, 3

 • B

  1, 2, 4

 • C

  1, 3, 4

 • D

  2, 3, 4

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Những đặc điểm thể hiện sự đa dạng của thế giới sinh vật:

1) Đa dạng về loài, về nguồn gen

2) Đa dạng về lưới và chuỗi thức ăn

3) Đa dạng về hệ sinh thái

Câu hỏi 8 :

Tất cả các tổ chức sống đều là hệ mở. Tại sao?

 • A

  Vì thường xuyên trao đổi chất với môi trường

 • B

  Vì thường xuyên có khả năng tự điều chỉnh

 • C

  Vì thường xuyên biến đổi và liên tục biến hóa

 • D

  Vì có khả năng sinh sản, cảm ứng và vận động

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

- Các cấp độ tổ chức sống luôn là hệ thống mở. Sinh vật với môi trường luôn có tác động qua lại thông qua quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.

Câu hỏi 9 :

“Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống?

 • A

  Nguyên tắc thứ bậc. 

 • B

  Nguyên tắc mở.

 • C

  Nguyên tắc tự điều chỉnh.

 • D

  Nguyên tắc bổ sung

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

- Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc hiểu là tổ chức cấp dưới làm nền tảng cấu tạo nên tổ chức cấp trên. Tổ chức cấp trên không chỉ mang đặc điểm của tổ chức cấp dưới mà còn có những đặc tính nổi trội mà tổ chức cấp dưới không có.

Câu hỏi 10 :

Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là?

 • A

  Trao đổi chất và năng lượng

 • B

  Sinh sản

 • C

  Sinh trưởng và phát triển

 • D

  Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

- Mọi cấp độ tổ chức sống đều có khả năng tự điều chỉnh đảm bảo duy trì và điều hoà sự cân bằng động trong hệ thống, giúp tổ chức sống có thể tồn tại và phát triển.

Câu hỏi 11 :

Những đặc điểm nào sau đây chỉ có ở tổ chức sống mà không có ở vật vô sinh? 

 1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc
 2. Là hệ kín, có tính ổn định và bền vững
 3. Liên tục tiến hóa
 4. Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh
 5. Có khả năng cảm ứng và vận độn
 6. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường
 • A

  1, 2, 3, 4

 • B

  1, 3, 4, 5

 • C

  1, 3, 4, 6

 • D

  2, 3, 5, 6

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Những đặc điểm nào sau đây chỉ có ở tổ chức sống mà không có ở vật vô sinh? 

1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

3. Liên tục tiến hóa

4. Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh 

6. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường

Câu hỏi 12 :

Có các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống là

1) Cơ thể.    

2) tế bào    

3) quần thể

4) quần xã    

5) hệ sinh thái

Các cấp độ tổ chức sống trên được sắp xếp theo đúng nguyên tắc thứ bậc là:

 • A

  2 → 1 → 3 → 4 → 5   

 • B

  1 → 2 → 3 → 4 → 5

 • C

  5 → 4 → 3 → 2 → 1

 • D

  2 → 3 → 4 → 5 → 1

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

- Các cấp tổ chức sống cơ bản bao gồm: tế bào, cơ thể, quần thể và quần xã - hệ sinh thái.

Câu hỏi 13 :

Đặc tính quan trọng nhất đảm bảo tính bền vững và ổn định tương đối của tổ chức sống là:

 • A

  Trao đổi chất và năng lượng

 • B

  Sinh sản

 • C

  Sinh trưởng và phát triển

 • D

  Khả năng tự điều chỉnh và cân bằng nội môi

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

- Mọi cấp độ tổ chức sống đều có khả năng tự điều chỉnh đảm bảo duy trì và điều hoà sự cân bằng động trong hệ thống, giúp tổ chức sống có thể tồn tại và phát triển.

Câu hỏi 14 :

Cho các ý sau:

1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.

2) Là hệ kín, có tính bền vững và ổn định.

3) Liên tục tiến hóa.

4) Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh.

5) Có khả năng cảm ứng và vận động.

6) Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống cơ bản?

 • A

  5

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  2

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống cơ bản:

1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.

3) Liên tục tiến hóa.

4) Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh.

5) Có khả năng cảm ứng và vận động.

6) Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

Câu hỏi 15 :

"Đàn hươu sống trong rừng" thuộc cấp độ tổ chứng sống nào dưới đây?

 • A

  Cá thể.

 • B

  Quần thể.  

 • C

  Quần xã.

 • D

  Hệ sinh thái.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Quần thể gồm tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khoảng thời gian xác định, không gian nhất định và có khả năng sinh ra các đời con hữu thụ.

close