Trắc nghiệm Bài 1. Giới thiệu khái quát môn Sinh học - Sinh 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Ghép nối thông tin ở 2 cột với nhau sao cho phù hợp.

Giảng dạy và nghiên cứu bao gồm các ngành:

Sản xuất bao gồm các ngành:

Chăm sóc sức khỏe bao gồm các ngành:

Hoạch định chính sách:

Công nghệ sinh học, khai thác thủy sản, sinh học ứng dụng,...

Y đa khoa, y tế cộng đồng, hóa dược,...

Quản lí thủy sản, lâm nghiệp đô thị, tổ chức và quản lí y tế, …

Chế biến thực phẩm, trồng trọt, chăn nuôi,...

Câu 2 :

Ý nào dưới đây là đúng khi nói về vai trò của sinh học trong phát triển kinh tế?​

 • A

  Cung cấp các kiến thức, công nghệ xử lí ô nhiễm và cải tạo môi trường.

 • B

  Tạo ra những giống cây trồng và vật nuôi có năng suất và chất lượng cao.

 • C

  Đưa ra các biện pháp nhằm kiểm soát sự phát triển dân số cả về chất lượng và số lượng.

 • D

  Góp phần xây dựng chính sách môi trường.

Câu 3 :

Khái niệm phương pháp tin sinh học là:

 • A

  là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng tính toán và ghi chép, giúp lưu trữ và giữ gìn những cơ sở dữ liệu Sinh học.

 • B

  là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng phần mềm máy tính, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

 • C

  là ghi chép và thống kê các thông tin sinh học giúp xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

 • D

  là phương pháp thống kê các dữ liệu sinh học bằng phần mềm máy tính, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

Câu 4 :

Bộ tranh cơ thể người, bộ tranh các cấp tổ chức sống, mô hình tế bào, mô hình DNA, bộ tiêu bản quan sát nhiễm sắc thể,...

Thuộc loại vật liệu, thiết bị nghiên cứu và học tập nào của môn Sinh học?

 • A

   Dụng cụ thí nghiệm

 • B

  Máy móc thiết bị

 • C

  Tranh ảnh, mô hình, mẫu vật

 • D

  Thiết bị an toàn

Câu 5 :

Quan sát hình thái của hạt, chọn hai loại hạt đậu xanh. Từ đó, câu hỏi đặt ra là “Hình thái của hạt đậu xanh có liên quan đến khả năng nảy mầm của hạt đậu xanh không?”.

Đây là bước nào trong tiến trình nghiên cứu khoa học?

 • A

  Quan sát và đặt câu hỏi

 • B

  Hình thành giải thuyết khoa học

 • C

  Kiểm tra giả thuyết khoa học

 • D

  Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

Câu 6 :

Tin sinh học là gì?

 • A

  một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu sinh thái với hóa nghiệm, phân tích.

 • B

  là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu lâm nghiệp với kĩ thuật nông nghiệp hiện đại.

 • C

  là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu sinh học với kĩ thuật hóa học, vật lí học.

 • D

  là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu sinh học với khoa học máy tính và thống kê.

Câu 7 :

Phương pháp thu nhận thông tin được thực hiện trong không gian giới hạn của phòng thí nghiệm, gồm ba bước chuẩn bị, tiến hành và báo cáo kết quả còn được gọi là?

 • A

  Quan sát

 • B

  Làm việc trong phòng thí nghiệm

 • C

  Phân tích số liệu

 • D

  Thực nghiệm khoa học

Câu 8 :

Đâu là tiến trình theo đúng các bước của nghiên cứu khoa học:

 • A

  Hình thành giả thuyết khoa học → Quan sát và đặt câu hỏi → Kiểm tra giả thuyết khoa học → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

 • B

  Kiểm tra giả thuyết khoa học → Quan sát và đặt câu hỏi → Hình thành giả thuyết khoa học → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

 • C

  Quan sát và đặt câu hỏi → Hình thành giả thuyết khoa học → Kiểm tra giả thuyết khoa học → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

 • D

  Hình thành giả thuyết khoa học → Quan sát và đặt câu hỏi → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu → Kiểm tra giả thuyết khoa học

Câu 9 :

Đâu là tiến trình theo đúng các bước của phương pháp nghiên cứu quan sát:

 • A

  Xác định mục tiêu → Tiến hành → Báo cáo

 • B

  Ghi chép → Tiến hành → Xác định mục tiêu → Báo cáo

 • C

  Tiến hành → Ghi chép → Báo Cáo

 • D

  Xác định mục tiêu → Ghi chép → Báo cáo → Tiến hành

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Ghép nối thông tin ở 2 cột với nhau sao cho phù hợp.

Giảng dạy và nghiên cứu bao gồm các ngành:

Sản xuất bao gồm các ngành:

Chăm sóc sức khỏe bao gồm các ngành:

Hoạch định chính sách:

Công nghệ sinh học, khai thác thủy sản, sinh học ứng dụng,...

Y đa khoa, y tế cộng đồng, hóa dược,...

Quản lí thủy sản, lâm nghiệp đô thị, tổ chức và quản lí y tế, …

Chế biến thực phẩm, trồng trọt, chăn nuôi,...

Đáp án

Giảng dạy và nghiên cứu bao gồm các ngành:

Công nghệ sinh học, khai thác thủy sản, sinh học ứng dụng,...

Sản xuất bao gồm các ngành:

Chế biến thực phẩm, trồng trọt, chăn nuôi,...

Chăm sóc sức khỏe bao gồm các ngành:

Y đa khoa, y tế cộng đồng, hóa dược,...

Hoạch định chính sách:

Quản lí thủy sản, lâm nghiệp đô thị, tổ chức và quản lí y tế, …

Câu 2 :

Ý nào dưới đây là đúng khi nói về vai trò của sinh học trong phát triển kinh tế?​

 • A

  Cung cấp các kiến thức, công nghệ xử lí ô nhiễm và cải tạo môi trường.

 • B

  Tạo ra những giống cây trồng và vật nuôi có năng suất và chất lượng cao.

 • C

  Đưa ra các biện pháp nhằm kiểm soát sự phát triển dân số cả về chất lượng và số lượng.

 • D

  Góp phần xây dựng chính sách môi trường.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sinh học giúp tạo ra những giống cây trồng và vật nuôi có năng suất và chất lượng cao, các chế phẩm sinh học có giá trị.

Câu 3 :

Khái niệm phương pháp tin sinh học là:

 • A

  là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng tính toán và ghi chép, giúp lưu trữ và giữ gìn những cơ sở dữ liệu Sinh học.

 • B

  là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng phần mềm máy tính, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

 • C

  là ghi chép và thống kê các thông tin sinh học giúp xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

 • D

  là phương pháp thống kê các dữ liệu sinh học bằng phần mềm máy tính, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phương pháp tin sinh học là phương pháp thu thập, xử lí và phân tích các thông tin, dữ liệu sinh học bằng phần mềm máy tính, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu và cho phép thực hiện các liên kết giữa chúng.

Câu 4 :

Bộ tranh cơ thể người, bộ tranh các cấp tổ chức sống, mô hình tế bào, mô hình DNA, bộ tiêu bản quan sát nhiễm sắc thể,...

Thuộc loại vật liệu, thiết bị nghiên cứu và học tập nào của môn Sinh học?

 • A

   Dụng cụ thí nghiệm

 • B

  Máy móc thiết bị

 • C

  Tranh ảnh, mô hình, mẫu vật

 • D

  Thiết bị an toàn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Một số vật liệu, thiết bị nghiên cứu và học tập môn Sinh học:

- Dụng cụ: kính hiển vi, kính lúp, bộ đồ mổ,...

- Máy móc thiết bị: Tử lạnh, tủ cấy vi sinh, cân điện tử, các bộ cảm biến,...

- Các phần mềm: thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học, các phần mềm xử lí số liệu thống kê,...

- Tranh ảnh, mô hình, mẫu vật: bộ tranh cơ thể người, bộ tranh các cấp tổ chức sống, mô hình tế bào, mô hình DNA, bộ tiêu bản quan sát nhiễm sắc thể,...

- Thiết bị an toàn: găng tay, kính bảo vệ mắt, áo bảo hộ,...

Câu 5 :

Quan sát hình thái của hạt, chọn hai loại hạt đậu xanh. Từ đó, câu hỏi đặt ra là “Hình thái của hạt đậu xanh có liên quan đến khả năng nảy mầm của hạt đậu xanh không?”.

Đây là bước nào trong tiến trình nghiên cứu khoa học?

 • A

  Quan sát và đặt câu hỏi

 • B

  Hình thành giải thuyết khoa học

 • C

  Kiểm tra giả thuyết khoa học

 • D

  Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Câu 6 :

Tin sinh học là gì?

 • A

  một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu sinh thái với hóa nghiệm, phân tích.

 • B

  là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu lâm nghiệp với kĩ thuật nông nghiệp hiện đại.

 • C

  là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu sinh học với kĩ thuật hóa học, vật lí học.

 • D

  là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành kết hợp dữ liệu sinh học với khoa học máy tính và thống kê.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tin sinh học là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành, kết hợp dữ liệu sinh học với khoa học máy tính và thống kê.

Câu 7 :

Phương pháp thu nhận thông tin được thực hiện trong không gian giới hạn của phòng thí nghiệm, gồm ba bước chuẩn bị, tiến hành và báo cáo kết quả còn được gọi là?

 • A

  Quan sát

 • B

  Làm việc trong phòng thí nghiệm

 • C

  Phân tích số liệu

 • D

  Thực nghiệm khoa học

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thực nghiệm khoa học là phương pháp thu thập thông tin trên đối tượng nghiên cứu trong những điều kiện được tác động có chủ đích. Thực nghiệm khoa học gồm các bước chuẩn bị các điều kiện cho thực nghiệm; tiến hành và thu thập số liệu thực nghiệm; xử lí số liệu thực nghiệm và báo cáo.

Câu 8 :

Đâu là tiến trình theo đúng các bước của nghiên cứu khoa học:

 • A

  Hình thành giả thuyết khoa học → Quan sát và đặt câu hỏi → Kiểm tra giả thuyết khoa học → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

 • B

  Kiểm tra giả thuyết khoa học → Quan sát và đặt câu hỏi → Hình thành giả thuyết khoa học → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

 • C

  Quan sát và đặt câu hỏi → Hình thành giả thuyết khoa học → Kiểm tra giả thuyết khoa học → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu

 • D

  Hình thành giả thuyết khoa học → Quan sát và đặt câu hỏi → Làm báo cáo kết quả nghiên cứu → Kiểm tra giả thuyết khoa học

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nghiên cứu khoa học được thực hiện theo các bước tạo thành một tiến trình và mỗi bước là một kĩ năng: quan sát và đặt câu hỏi, hình thành giả thuyết khoa học; kiểm tra giả thuyết khoa học; làm báo cáo kết quả nghiên cứu.

Câu 9 :

Đâu là tiến trình theo đúng các bước của phương pháp nghiên cứu quan sát:

 • A

  Xác định mục tiêu → Tiến hành → Báo cáo

 • B

  Ghi chép → Tiến hành → Xác định mục tiêu → Báo cáo

 • C

  Tiến hành → Ghi chép → Báo Cáo

 • D

  Xác định mục tiêu → Ghi chép → Báo cáo → Tiến hành

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phương pháp nghiên cứu quan sát gồm các bước theo trình tự:

Xác định mục tiêu → Tiến hành → Báo cáo

close