Trắc nghiệm Bài 2. Phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học - Sinh 10 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Kính hiển vi

Kính lúp

Bộ đồ mổ

Hộp lồng
(đĩa petri)

Ống nghiệm

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Thứ tự các kĩ năng trong tiến trình nghiên cứu khoa học là:

(1) Đặt câu hỏi

(2) Phân tích kết quả nghiên cứu và xử lí dữ liệu

(3) Rút ra kết luận

(4) Quan sát, thu thập dữ liệu 

(5) Hình thành giả thuyết

(6) Thiết kế và tiến hành thí nghiệm kiểm chứng

 • A

  1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6

 • B

  2 -> 4 -> 1 -> 3 -> 5 -> 6

 • C

  4 -> 1-> 5 -> 6 -> 2 -> 3

 • D

  4 -> 1-> 3 -> 6 -> 2 -> 5

Câu 3 :

Phát biểu sai khi nói về tin sinh học là?

 • A

  đòi hỏi sự hợp tác của nhiều ngành khoa học khác nhau

 • B

  hỗ trợ rất nhiều cho nghiên cứu khoa học

 • C

  làm xuất hiện nhiều ngành mới như Sinh học hệ thống

 • D

  khiến việc tìm kiếm, khai thác thông tin trên internet khó khăn

Câu 4 :

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về các quy định an toàn trong phòng thí nghiệm?

 • A

  Không anh uống, đùa nghịch trong phòng thí nghiệm

 • B

  Thực hiện thí nghiệm trong lúc nghe hướng dẫn

 • C

  Nhận biết vật liệu nguy hiểm trước khi làm thí nghiệm

 • D

  Thu gom chất thải, lau dọn sạch sẽ sau khi làm xong thí nghiệm

Lời giải và đáp án

Câu 1 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Kính hiển vi

Kính lúp

Bộ đồ mổ

Hộp lồng
(đĩa petri)

Ống nghiệm

Đáp án

Ống nghiệm

Kính lúp

Kính hiển vi

Kính lúp

Hộp lồng
(đĩa petri)

Lời giải chi tiết :

Câu 2 :

Thứ tự các kĩ năng trong tiến trình nghiên cứu khoa học là:

(1) Đặt câu hỏi

(2) Phân tích kết quả nghiên cứu và xử lí dữ liệu

(3) Rút ra kết luận

(4) Quan sát, thu thập dữ liệu 

(5) Hình thành giả thuyết

(6) Thiết kế và tiến hành thí nghiệm kiểm chứng

 • A

  1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6

 • B

  2 -> 4 -> 1 -> 3 -> 5 -> 6

 • C

  4 -> 1-> 5 -> 6 -> 2 -> 3

 • D

  4 -> 1-> 3 -> 6 -> 2 -> 5

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

    

Câu 3 :

Phát biểu sai khi nói về tin sinh học là?

 • A

  đòi hỏi sự hợp tác của nhiều ngành khoa học khác nhau

 • B

  hỗ trợ rất nhiều cho nghiên cứu khoa học

 • C

  làm xuất hiện nhiều ngành mới như Sinh học hệ thống

 • D

  khiến việc tìm kiếm, khai thác thông tin trên internet khó khăn

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

    

Câu 4 :

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về các quy định an toàn trong phòng thí nghiệm?

 • A

  Không anh uống, đùa nghịch trong phòng thí nghiệm

 • B

  Thực hiện thí nghiệm trong lúc nghe hướng dẫn

 • C

  Nhận biết vật liệu nguy hiểm trước khi làm thí nghiệm

 • D

  Thu gom chất thải, lau dọn sạch sẽ sau khi làm xong thí nghiệm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

     

close