Trắc nghiệm Bài 9. Quy tắc octet - Hóa 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Liên kết hóa học là

 • A

  sự kết hợp của các hạt cơ bản hình thành nguyên tử bền vững

 • B

  sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững hơn

 • C

  sự kết hợp của các phân tử hình thành các chất bền vững

 • D

  sự kết hợp của chất tạo thành vật thể bền vững

Câu 2 :

Theo nguyên tắc octet, khi hình thành liên kết hóa học, các nguyên tử có xu hướng nhường, nhận hoặc góp chung electron để đạt tới cấu hình electron bền vững giống như

 • A

  kim loại kiềm gần kề

 • B

  kim loại kiềm thổ gần kề

 • C

  nguyên tử halogen gần kề

 • D

  nguyên tử khí hiếm gần kề

Câu 3 :

Khi hình thành liên kết hóa học, nguyên tử có số hiệu nào sau đây có xu hướng nhường 2 electron để đạt cấu hình electron bền vững theo quy tắc octet?

 • A

  Z = 12

 • B

  Z = 9

 • C

  Z = 11

 • D

  Z = 10

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Liên kết hóa học là

 • A

  sự kết hợp của các hạt cơ bản hình thành nguyên tử bền vững

 • B

  sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững hơn

 • C

  sự kết hợp của các phân tử hình thành các chất bền vững

 • D

  sự kết hợp của chất tạo thành vật thể bền vững

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Liên kết hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững hơn

Câu 2 :

Theo nguyên tắc octet, khi hình thành liên kết hóa học, các nguyên tử có xu hướng nhường, nhận hoặc góp chung electron để đạt tới cấu hình electron bền vững giống như

 • A

  kim loại kiềm gần kề

 • B

  kim loại kiềm thổ gần kề

 • C

  nguyên tử halogen gần kề

 • D

  nguyên tử khí hiếm gần kề

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi hình thành liên kết hóa học, các nguyên tử có xu hướng nhường, nhận hoặc góp chung electron để đạt tới cấu hình electron bền vững của khí hiếm 

Câu 3 :

Khi hình thành liên kết hóa học, nguyên tử có số hiệu nào sau đây có xu hướng nhường 2 electron để đạt cấu hình electron bền vững theo quy tắc octet?

 • A

  Z = 12

 • B

  Z = 9

 • C

  Z = 11

 • D

  Z = 10

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Viết cấu hình electron của các nguyên tử có số hiệu nguyên tử Z = 12, 9, 11, 10

Nguyên tử nào có 2 electron ở lớp ngoài cùng 

=> Có xu hướng nhường 2 electron

Lời giải chi tiết :

Z = 12: 1s22s22p63s2

Z = 9: 1s22s22p5

Z = 11: 1s22s22p63s1

Z = 10: 1s22s22p6

Ta thấy nguyên tử có Z = 12 thì có 2 electron ở lớp ngoài cùng

=> Có xu hướng nhường 2 electron

close