Trắc nghiệm Bài 12. Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals - Hóa 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Liên kết hydrogen là loại liên kết hóa học được hình thành giữa các nguyên tử nào sau đây?

 • A

  Phi kim và hydrogen trong hai phân tử khác nhau

 • B

  Phi kim và hydrogen trong cùng một phân tử

 • C

  Phi kim có độ âm điện lớn và nguyên tử hydrogen

 • D

  F, O, N...có độ âm điện lớn, đồng thời có cặp electron hóa trị chưa liên kết và nguyên tử hydrogen linh động

Câu 2 :

Tương tác van der Waals được hình thành do

 • A

  tương tác tĩnh điện lưỡng cực - lưỡng cực giữa các nguyên tử

 • B

  tương tác tĩnh điện lưỡng cực - lưỡng cực giữa các phân tử

 • C

  tương tác tĩnh điện lưỡng cực - lưỡng cực giữa các nguyên tử hay phân tử

 • D

  lực hút tĩnh điện giữa các phân tử phân cực

Câu 3 :

Chất nào sau đây có thể tạo liên kết hydrogen?

 • A

  BF3

 • B

  CH4

 • C

  CH3OH

 • D

  H2S

Câu 4 :

Chất nào sau đây không thể tạo được liên kết hydrogen?

 • A

  H2O

 • B

  CH4

 • C

  CH3OH

 • D

  NH3

Câu 5 :

Tương tác van der Waals tồn tại giữa những

 • A

  ion

 • B

  hạt proton

 • C

  hạt neutron

 • D

  phân tử

Câu 6 :

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

 • A

  F2

 • B

  Cl2

 • C

  Br2

 • D

  I2

Câu 7 :

Cho các chất sau: CH4, H2O, HF, BF3, C2H5OH, PCl5. Số chất tạo được liên kết hydrogen là

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 8 :

Nhiệt độ sôi của từng chất methane, ethane, propane, và butane là 1 trong 4 nhiệt độ sau: 0oC, -164oC, -42oC và -88oC.

Nhiệt độ sôi -164oC là của chất nào sau đây?

 • A

  Methane

 • B

  Propane

 • C

  Ethane

 • D

  Butane

Câu 9 :

Giữa H2O và C2H5OH có thể tạo ra bao nhiêu kiểu liên kết hydrogen?

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Câu 10 :

Cho các khí hiếm sau: He, Ne, Ar, Kr, Xe.

Khí hiếm có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất và cao nhất lần lượt là

 • A

  Xe và He

 • B

  Ar và Ne

 • C

  He và Xe

 • D

  He và Kr

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Liên kết hydrogen là loại liên kết hóa học được hình thành giữa các nguyên tử nào sau đây?

 • A

  Phi kim và hydrogen trong hai phân tử khác nhau

 • B

  Phi kim và hydrogen trong cùng một phân tử

 • C

  Phi kim có độ âm điện lớn và nguyên tử hydrogen

 • D

  F, O, N...có độ âm điện lớn, đồng thời có cặp electron hóa trị chưa liên kết và nguyên tử hydrogen linh động

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Điều kiện cần và đủ để tạo thành liên kết hydrogen:

   + Nguyên tử hydrogen liên kết với các nguyên tử có độ âm điện lớn như: F, N, O...

   + Nguyên tử F, O, N...liên kết với hydrogen phải có ít nhất 1 cặp electron hóa trị chưa liên kết

Lời giải chi tiết :

Liên kết hydrogen là loại liên kết hóa học được hình thành giữa các nguyên tử F, N, O,...có độ âm điện lớn, đồng thời có cặp electron hóa trị chưa liên kết và nguyên tử hydrogen linh động

Câu 2 :

Tương tác van der Waals được hình thành do

 • A

  tương tác tĩnh điện lưỡng cực - lưỡng cực giữa các nguyên tử

 • B

  tương tác tĩnh điện lưỡng cực - lưỡng cực giữa các phân tử

 • C

  tương tác tĩnh điện lưỡng cực - lưỡng cực giữa các nguyên tử hay phân tử

 • D

  lực hút tĩnh điện giữa các phân tử phân cực

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tương tác van der Waals là tương tác tĩnh điện lưỡng cực - lưỡng cực giữa các nguyên tử hay phân tử

Câu 3 :

Chất nào sau đây có thể tạo liên kết hydrogen?

 • A

  BF3

 • B

  CH4

 • C

  CH3OH

 • D

  H2S

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Điều kiện cần và đủ để tạo thành liên kết hydrogen:

   + Nguyên tử hydrogen liên kết với các nguyên tử có độ âm điện lớn như F, O, N,…

   + Nguyên tử F, O, N,… liên kết với hydrogen phải có ít nhất một cặp electron hóa trị chưa liên kết

Lời giải chi tiết :

- Nguyên tử H liên kết với các nguyên tử có độ âm điện lớn O

- Nguyên tử O có 2 cặp electron chưa tham gia liên kết

Câu 4 :

Chất nào sau đây không thể tạo được liên kết hydrogen?

 • A

  H2O

 • B

  CH4

 • C

  CH3OH

 • D

  NH3

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Điều kiện cần và đủ để tạo thành liên kết hydrogen:

   + Nguyên tử hydrogen liên kết với các nguyên tử có độ âm điện lớn như F, O, N,…

   + Nguyên tử F, O, N,… liên kết với hydrogen phải có ít nhất một cặp electron hóa trị chưa liên kết

Lời giải chi tiết :

H2O, CH3OH, NH3 đều có nguyên tử H liên kết với nguyên tử O, N có độ âm điện lớn và O, N đều có cặp electron tự do, chưa tham gia liên kết

=>H2O, CH3OH, NH3 đều có liên kết hydrogen

Chỉ có CH4 là không có liên kết hydrogen

Câu 5 :

Tương tác van der Waals tồn tại giữa những

 • A

  ion

 • B

  hạt proton

 • C

  hạt neutron

 • D

  phân tử

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Tương tác van der Waals là tương tác tĩnh điện lưỡng cực – lưỡng cực giữa các nguyên tử hay phân tử

Lời giải chi tiết :

Tương tác van der Waals tồn tại giữa những nguyên tử hay phân tử

Câu 6 :

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

 • A

  F2

 • B

  Cl2

 • C

  Br2

 • D

  I2

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trong dãy halogen, tương tác van der Waals tăng theo sự tăng của số electron (và proton) trong phân tử, làm tăng nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất

Lời giải chi tiết :

Trong dãy halogen, tương tác van der Waals tăng theo sự tăng của số electron (và proton) trong phân tử, làm tăng nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các chất

=> I2 có nhiệt độ sôi cao nhất

Câu 7 :

Cho các chất sau: CH4, H2O, HF, BF3, C2H5OH, PCl5. Số chất tạo được liên kết hydrogen là

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Điều kiện cần và đủ để tạo thành liên kết hydrogen:

   + Nguyên tử hydrogen liên kết với các nguyên tử có độ âm điện lớn như F, O, N,…

   + Nguyên tử F, O, N,… liên kết với hydrogen phải có ít nhất một cặp electron hóa trị chưa liên kết

Lời giải chi tiết :

- Các phân tử: H2O, HF, C2H5OH có

   + H liên kết với nguyên tử có độ âm điện lớn là O, F.

   + O, F còn các cặp electron tự do chưa tham gia liên kết

=> Có 3 chất tạo được liên kết hydrogen

Câu 8 :

Nhiệt độ sôi của từng chất methane, ethane, propane, và butane là 1 trong 4 nhiệt độ sau: 0oC, -164oC, -42oC và -88oC.

Nhiệt độ sôi -164oC là của chất nào sau đây?

 • A

  Methane

 • B

  Propane

 • C

  Ethane

 • D

  Butane

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Khi khối lượng phân tử tử tăng thì tương tác van der Waals tăng

Lời giải chi tiết :

Methane có khối lượng phân tử nhỏ nhất

=> Tương tác van der Waals yếu nhất

=> Nhiệt độ sôi thấp nhất

=> Methane có nhiệt độ sôi là -164oC

Câu 9 :

Giữa H2O và C2H5OH có thể tạo ra bao nhiêu kiểu liên kết hydrogen?

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : D

Phương pháp giải :

H2O và H2O

H2O và C2H5OH

C2H5OH và C2H5OH

C2H5OH và H2O

Lời giải chi tiết :

=> Có 4 kiểu liên kết hydrogen

Câu 10 :

Cho các khí hiếm sau: He, Ne, Ar, Kr, Xe.

Khí hiếm có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất và cao nhất lần lượt là

 • A

  Xe và He

 • B

  Ar và Ne

 • C

  He và Xe

 • D

  He và Kr

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Khối lượng phân tử tăng

=> Tương tác van der Waals tăng

=> Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy tăng

Lời giải chi tiết :

He có khối lượng nhỏ nhất => Nhiệt độ nóng chảy thấp nhất

Xe có khối lượng lớn nhất => Nhiệt độ nóng chảy cao nhất

close