Trắc nghiệm Bài 17. Nguyên tố và đơn chất halogen - Hóa 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Số electron ở lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử nguyên tố halogen là

 • A

  5

 • B

  7

 • C

  2

 • D

  8

Câu 2 :

Tính chất hóa học đặc trưng của các đơn chất halogen là

 • A

  tính khử

 • B

  tính base

 • C

  tính acid

 • D

  tính oxi hóa

Câu 3 :

Trong tự nhiên, nguyên tố fluorine tồn tại phổ biến nhất ở dạng hợp chất là

 • A

  Na3AlF6

 • B

  NaF

 • C

  HF

 • D

  CaF2

Câu 4 :

Ở điều kiện thường, halogen tồn tại ở thể rắn, có màu đen tím là

 • A

  F2

 • B

  Cl2

 • C

  Br2

 • D

  I2

Câu 5 :

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I)?

 • A

  Nguyên tử có khả năng thu thêm 1e.

 • B

  Tạo ra hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực với hiđro.

 • C

  Có số oxi hóa -1 trong mọi trường hợp.

 • D

  Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron.

Câu 6 :

Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2)?

 • A

  Ở điều kiện thường là các chất khí.

 • B

  Có tính oxi hóa mạnh.

 • C

  Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

 • D

  Tác dụng mạnh với nước.

Câu 7 :

Các nguyên tố halogen thuộc nhóm nào trong bảng tuần hoàn

 • A

  VIIIA

 • B

  VIA

 • C

  VIIA

 • D

  IIA

Câu 8 :

Trong cơ thể người, nguyên tố iodine tập trung ở tuyến nào sau đây?

 • A

  Tuyến thượng thận

 • B

  Tuyến tụy

 • C

  Tuyến yên

 • D

  Tuyến giáp trạng

Câu 9 :

Trong dãy halogen, nguyên tử có độ âm điện nhỏ nhất là

 • A

  fluorine

 • B

  chlorine

 • C

  bromine

 • D

  iodine

Câu 10 :

Chỉ thị nào sau đây thường dùng để nhận biết dung dịch I2

 • A

  Phenolphtalein

 • B

  Hồ tinh bột

 • C

  Quỳ tím

 • D

  Nước vôi trong

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Số electron ở lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử nguyên tố halogen là

 • A

  5

 • B

  7

 • C

  2

 • D

  8

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nguyên tố nhóm halogen nằm ở nhóm VIIA

Lời giải chi tiết :

Nguyên tố nhóm halogen nằm ở nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn

=> Có 7 electron ở lớp ngoài cùng

Câu 2 :

Tính chất hóa học đặc trưng của các đơn chất halogen là

 • A

  tính khử

 • B

  tính base

 • C

  tính acid

 • D

  tính oxi hóa

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhóm halogen có 7 electron ở lớp ngoài cùng

=> Có xu hướng nhận thêm 1 electron

Lời giải chi tiết :

Nhóm halogen có 7 electron ở lớp ngoài cùng

=> Có xu hướng nhận thêm 1 electron

=> Tính oxi hóa

Câu 3 :

Trong tự nhiên, nguyên tố fluorine tồn tại phổ biến nhất ở dạng hợp chất là

 • A

  Na3AlF6

 • B

  NaF

 • C

  HF

 • D

  CaF2

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyên tố fluorine tồn tại phổ biến nhất ở dạng hợp chất là calcium fluoride

Câu 4 :

Ở điều kiện thường, halogen tồn tại ở thể rắn, có màu đen tím là

 • A

  F2

 • B

  Cl2

 • C

  Br2

 • D

  I2

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Lời giải chi tiết :

Iodine ở điều kiện thường, tồn tại ở thể rắn, có màu đen tím

Câu 5 :

Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I)?

 • A

  Nguyên tử có khả năng thu thêm 1e.

 • B

  Tạo ra hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực với hiđro.

 • C

  Có số oxi hóa -1 trong mọi trường hợp.

 • D

  Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong tất cả các hợp chất F chỉ có số oxi hóa -1 vì F có độ âm điện lớn nhất

Các nguyên tố halogen khác ngoài số oxi hóa -1 còn có các số oxi hóa +1, +3, +5, +7.

Câu 6 :

Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2)?

 • A

  Ở điều kiện thường là các chất khí.

 • B

  Có tính oxi hóa mạnh.

 • C

  Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

 • D

  Tác dụng mạnh với nước.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

A sai vì ở điều kiện thường F2 và Cl2 là chất khí, Br2 là chất lỏng, I2 là chất lỏng

B đúng

C sai vì F2 chỉ có tính oxi hóa, không có tính khử; Cl2, Br2, I2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử

D sai vì F2 tác dụng mạnh với nước; Cl2, Br2, I2 tác dụng với nước khó khăn hơn, cần có xúc tác.

Câu 7 :

Các nguyên tố halogen thuộc nhóm nào trong bảng tuần hoàn

 • A

  VIIIA

 • B

  VIA

 • C

  VIIA

 • D

  IIA

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các nguyên tố halogen thuộc nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn

Câu 8 :

Trong cơ thể người, nguyên tố iodine tập trung ở tuyến nào sau đây?

 • A

  Tuyến thượng thận

 • B

  Tuyến tụy

 • C

  Tuyến yên

 • D

  Tuyến giáp trạng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trong cơ thể người, nguyên tố iodine tập trung chủ yếu ở tuyến giáp trạng

Câu 9 :

Trong dãy halogen, nguyên tử có độ âm điện nhỏ nhất là

 • A

  fluorine

 • B

  chlorine

 • C

  bromine

 • D

  iodine

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Trong dãy halogen, độ âm điện giảm dần

=> Iodine có độ âm điện nhỏ nhất

Câu 10 :

Chỉ thị nào sau đây thường dùng để nhận biết dung dịch I2

 • A

  Phenolphtalein

 • B

  Hồ tinh bột

 • C

  Quỳ tím

 • D

  Nước vôi trong

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dung dịch iodine tác dụng với hồ tinh bột có hiện tượng: dung dịch từ vàng => xanh tím

close