Trắc nghiệm Bài 6. Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Hóa 10 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là

 • A

  3

 • B

  5

 • C

  6

 • D

  7

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần

Lời giải chi tiết :

Số thứ tự chu kì = số lớp electron của nguyên tố

=> Các nguyên tố ở chu kì 6 có 6 lớp electron

Câu hỏi 2 :

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là

 • A

  3 và 3

 • B

  3 và 4

 • C

  4 và 4 

 • D

  4 và 3

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Chu kì 1, 2, 3 được gọi là chu kì nhỏ

- Chu kì 4, 5, 6, 7 được gọi là chu kì lớn

Lời giải chi tiết :

- Có 3 chu kì nhỏ đó là chu kì 1, 2, 3

- Có 4 chu kì lớn đó là chu kì 4, 5, 6, 7

Câu hỏi 3 :

Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là

 • A

  8 và 18

 • B

  18 và 8

 • C

  8 và 8

 • D

  18 và 18

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

- Chu kì 3 có 8 nguyên tố

- Chu kì 5 có 18 nguyên tố

Câu hỏi 4 :

Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào?

 • A

  Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân 

 • B

  Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng

 • C

  Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột

 • D

  Cả A, B và C

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

- Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

+ Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử

+ Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng

+ Các nguyên tố có số electron hóa trị trong nguyên tử như nhau được xếp thành một cột

Lời giải chi tiết :

Theo nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

=> Cả 3 đáp án A, B và C đều đúng

Câu hỏi 5 :

Tìm câu sai trong các câu sau đây:

 • A

  Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm

 • B

  Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần

 • C

  Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử

 • D

  Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

A. Đúng

B. Đúng

C. Sai vì số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron trong nguyên tử

D. Đúng

Câu hỏi 6 :

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, trừ chu kì 1, các chu kì đều bắt đầu bằng

 • A

  nguyên tố kim loại điển hình, cuối chu kì là một phi kim điển hình và kết thúc là một khí hiếm.

 • B

  nguyên tố kim loại điển hình, cuối chu kì là một phi kim điển hình.

 • C

  nguyên tố phi kim, cuối chu kì là một phi kim điển hình và kết thúc là một khí hiếm.

 • D

  nguyên tố phi kim điển hình và kết thúc là một phi kim điển hình

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Chu kì nào cũng được bắt đầu bằng một kim loại điển hình (trừ chu kì 1) cuối chu kì là phi kim điển hình và kết thúc bằng một khí hiếm.

Câu hỏi 7 :

Nguyên tử của nguyên tố X cố tổng số các hạt (p, n, e) bằng 40. Biết số khối A < 28. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học X thuộc

 • A

  chu kì 3, nhóm IIIA

 • B

  chu kì 2, nhóm IIIA

 • C

  chu kì 4, nhóm IIIA

 • D

  chu kì 3, nhóm IIA

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Áp dụng công thức: $1 \leqslant \frac{N}{Z} \leqslant 1,5$

Lời giải chi tiết :

Câu hỏi 8 :

Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có số thứ tự lần lượt là 11, 19, 24 có đặc điểm gì giống nhau?

 • A

  Có cùng 1 e lớp ngoài cùng

 • B

  Cùng kết thúc bằng phân lớp 4s

 • C

  Cùng số lớp e

 • D

  Cùng có số e lẻ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Viết cấu hình electron => Xét điểm giống nhau

Lời giải chi tiết :

Cấu hình electron

Z = 11: 1s22s22p63s1

Z = 19: 1s22s22p63s23p64s1

Z = 24:1s22s22p63s23p63d54s1

=> Có đặc điểm giống nhau là có cùng 1 electron lớp ngoài cùng

Câu hỏi 9 :

Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là

 • A

  các nguyên tố s

 • B

  các nguyên tố p

 • C

  các nguyên tố s và nguyên tố p

 • D

  các nguyên tố d

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là các nguyên tố s và nguyên tố p

Câu hỏi 10 :

Nguyên tố hóa học ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn có các electron hóa trị là 3d34s2

 • A

  Chu kì 4, nhóm VA

 • B

  Chu kì 4, nhóm VB

 • C

  Chu kì 4, nhóm IIA

 • D

  Chu kì 4, nhóm IIIA

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nắm được cách từ cấu hình e nguyên tử suy ra vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Lời giải chi tiết :

Nguyên tố có 4 lớp e => Chu kì 4

Nguyên tố có e cuối cùng được điền vào phân lớp d => Thuộc nhóm B

Nguyên tố có 5e lớp ngoài cùng => Nhóm VB

close