Trắc nghiệm Bài 2. Các thành phần của nguyên tử - Hóa 10 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Trong nguyên tử, hạt mang điện dương là

 • A

  electron

 • B

  proton

 • C

  neutron

 • D

  proton và neutron

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Trong nguyên tử:

   + Proton: +1

   + Neutron: 0

   + Electron: -1

Lời giải chi tiết :

Hạt mang điện tích dương trong nguyên tử là proton (+1)

Câu hỏi 2 :

Aluminium là kim loại phổ biến nhất trên bỏ trái đất, được sử dụng trong các ngành xây dựng, ngành điện hoặc sản xuất đồ gia dụng. Hạt nhân của nguyên tử aluminium có điện tích bằng +13 và số khối là 27. Số proton, neutron và electron có trong nguyên tử aluminium lần lượt là

 • A

  13, 14, 14

 • B

  13, 13, 14

 • C

  13, 14, 13

 • D

  14, 14, 13

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- Số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton = số electron

- Số khối = số proton + số neutron

Lời giải chi tiết :

- Hạt nhân nguyên tử có điện tích là +13

=> Số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton = số electron = 13

- Số khối = số proton + số neutron

=> 27 = 13 + số neutron

=> Số neutron = 27 – 13 = 14

Số proton, neutron và electron có trong nguyên tử aluminium lần lượt là 13, 14, 13

Câu hỏi 3 :

Tổng số hạt proton, neutron và electron trong nguyên tử X là 58. Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. Xác định nguyên tử X

 • A

  K

 • B

  Ca

 • C

  P

 • D

  Cl

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Proton mang điện tích dương

- Electron mang điện tích âm

-  Neutron không mang điện

Lời giải chi tiết :

- Tổng số hạt proton, neutron và electron là 58

=> p + n + e = 58

- Mà số p = số e

=> 2p + n = 58 (1)

- Tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18

=> (p + e) – n = 18

Hay: 2p – n = 18 (2)

Từ (1) và (2) => p = e = 19       n = 20

- Ta có số proton = số đơn vị điện tích hạt nhân

=> Nguyên tử X có điện tích hạt nhân là +19

=> X là Potassium: K

Câu hỏi 4 :

Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A

  Hạt nhân nguyên tử hiđro có 1 proton.

 • B

  Hạt nhân nguyên tử hiđro chỉ có 1 proton, không có neutron.

 • C

  Hạt nhân nguyên tử của các đồng vị của hydrogen đều có proton và neutron

 • D

  Hạt nhân nguyên tử của các đồng vị của hydrogen đều có neutron.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nguyên tử H có 1 proton và 1 electron.

Lời giải chi tiết :

Hạt nhân nguyên tử hydrogen chỉ có 1 proton, không có neutron

Câu hỏi 5 :

Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10 000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6 cm thì đường kính nguyên tử sẽ là

 • A

  200 m.

 • B

  300 m

 • C

  600 m

 • D

  1200m

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Đường kính nguyên tử = Đường kính hạt nhân x 10 000

Lời giải chi tiết :

Đường kính nguyên tử sau khi phóng đại là: 6.10 000 = 60 000 cm = 600 m

Câu hỏi 6 :

Beri và oxi lần lượt có khối lượng nguyên tử bằng:

mBe = 9,012u; mO=15,999u.

Khối lượng nguyên tử beri và oxi tính theo gam lần lượt là

 • A

  14,964.10-24 gam và 26,566.10-24 gam.

 • B

  26,566.10-24 gam và 14,964.10-24 gam

 • C

  15.10-24 gam và 26.10-24 gam.

 • D

  9 gam và 16 gam.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Ta có: 1u = 1,6605.10-24 gam

Lời giải chi tiết :

Ta có: 1u = 1,6605.10-24 gam

mBe = 9,012u = 9,012.1,6605.10-24 gam = 14,964.10-24 gam

m= 15,999u = 15,999.1,6605.10-24 gam = 26,566.10-24 gam

Câu hỏi 7 :

Đặc điểm của electron là

 • A

  Mang điện tích dương và có khối lượng = 0,00055 amu

 • B

  Mang điện tích âm và có khối lượng = 0,00055 amu

 • C

  Không mang điện và có khối lượng = 1 amu

 • D

  Mang điện tích âm và có khối lượng = 1 amu

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Hạt electron mang điện tích âm và có khối lượng = 0,00055 amu

Câu hỏi 8 :

Nhận định nào sau đây không đúng?

 • A

  Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều chứa proton và neutron

 • B

  Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện

 • C

  Vỏ electron mang điện tích âm và chuyển động xung quanh hạt nhân

 • D

  Khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Hạt nhân của nguyên tử hydrogen không chứa neutron, chỉ chứa proton

=> A sai

Câu hỏi 9 :

Số khối của nguyên tử bằng tổng

 • A

  số p và n

 • B

  số p và e

 • C

  số n, e và p

 • D

  số điện tích hạt nhân

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Số khối A = Z + N

Lời giải chi tiết :

- Số khối A = Z + N

- Mà Z = số p

=> Số khối nguyên tử bằng tổng số p và n

Câu hỏi 10 :

Phát biểu nào sau đây sai:

 • A

  Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử

 • B

  Số proton trong nguyên tử bằng số neutron

 • C

  Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử

 • D

  Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và số hạt neutron

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

- Trong nguyên tử:

   + Số hiệu nguyên tử = số proton = số electron

   + Số khối = số proton + số electron

=> Đáp án B sai

Câu hỏi 11 :

Cho nguyên tử X có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện. Xác định số khối X

 • A

  21

 • B

  22

 • C

  23

 • D

  24

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- Số p = số e

=> 2p + n = 34

      2p = 1,8333n

Lời giải chi tiết :

- Nguyên tử X có tổng số hạt là 34

=> p + n + e = 34

-  Mà số p = số e

=> 2p + n = 34 (1)

- Số hạt mang điện gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện

=> 2p = 1,8333n (2)

- Từ (1) và (2) => p = 11, n = 12

=> Số khối A = 11 + 12 = 23

Câu hỏi 12 :

Nguyên tử Sodium có 12 neutron, 11 proton. Số hiệu nguyên tử của sodium là

 • A

  12

 • B

  11

 • C

  1

 • D

  23

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Số hiệu nguyên tử = số proton

 

Lời giải chi tiết :

Ta có: số hiệu nguyên tử = số proton

Mà số proton = 11

=> Số hiệu nguyên tử của sodium là 11

Câu hỏi 13 :

Cho các phát biểu sau:

(1). Tất cả các hạt nhân nguyên tử đều được cấu tạo từ các hạt proton và neutron.

(2). Khối lượng nguyên tử tập trung phần lớn ở lớp vỏ.

(3). Trong nguyên tử số electron bằng số proton.

(4). Trong hạt nhân nguyên tử hạt mang điện là proton và electron.

(5). Trong nguyên tử, hạt electron có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại.

Số phát biểu đúng là

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

(1) sai vì như hydrogen không có neutron.

(2) sai vì khối lượng nguyên tử tập trung ở phần hạt nhân nguyên tử.

(3) đúng.

(4) sai vì hạt nhân không có electron.

(5) đúng.

=> Có 2 phát biểu đúng.

close