Trả lời Hoạt động 1 trang 35 SGK Toán 6 Cánh Diều

a) Thực hiện các phép tính: 10:2, 22:2, 54:2, 76:2, 98:2. b) Nêu quan hệ chia hết của các số: 10, 22, 54, 76, 98 với số 2. c) Nêu chữ số tận cùng của các số 10, 22, 54, 76, 98.

Quảng cáo

Đề bài

a) Thực hiện các phép tính: 10:2, 22:2, 54:2, 76:2, 98:2.

b) Nêu quan hệ chia hết của các số: 10, 22, 54, 76, 98 với số 2.

c) Nêu chữ số tận cùng của các số 10, 22, 54, 76, 98.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2

Lời giải chi tiết

a) 10 : 2 = 5;   22 : 2 = 11;   54 : 2 = 27;

76 : 2 = 38;   98 : 2 = 49.

b) Các số 12, 22, 54, 76, 98 đều chia hết cho 2.

c) Các chữ số tận cùng của các số 10; 22; 54; 76; 98 lần lượt là 0; 2; 4; 6; 8.

Quảng cáo
close