Trả lời câu hỏi 5 Bài 6 trang 52 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 5 Bài 6 trang 52 Toán 9 Tập 2. Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 1 và tích của chúng bằng 5.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng \(1\) và tích của chúng bằng \(5.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu hai số có tổng bằng \(S\) và tích bằng \(P\) và \({S^2}-{\rm{ }}4P{\rm{ }} \ge {\rm{ }}0\) thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình: \({x^2}-{\rm{ }}Sx{\rm{ }} + {\rm{ }}P{\rm{ }} = {\rm{ }}0\). 

Lời giải chi tiết

Hai số cần tìm là hai nghiệm của phương trình \(x^2-x+5=0\) (*)

Ta có \( \Delta=(-1)^2-4.1.5=-19<0\) nên phương trình (*) vô nghiệm.

Do đó không có hai số thỏa mãn điều kiện đề bài.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải