Trả lời câu hỏi 5 Bài 6 trang 52 Toán 9 Tập 2

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 1 và tích của chúng bằng 5.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng \(1\) và tích của chúng bằng \(5.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu hai số có tổng bằng \(S\) và tích bằng \(P\) và \({S^2}-{\rm{ }}4P{\rm{ }} \ge {\rm{ }}0\) thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình: \({x^2}-{\rm{ }}Sx{\rm{ }} + {\rm{ }}P{\rm{ }} = {\rm{ }}0\). 

Lời giải chi tiết

Hai số cần tìm là hai nghiệm của phương trình \(x^2-x+5=0\) (*)

Ta có \( \Delta=(-1)^2-4.1.5=-19<0\) nên phương trình (*) vô nghiệm.

Do đó không có hai số thỏa mãn điều kiện đề bài.

>> Xem thêm

Quảng cáo
close