Thử tài bạn trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Quảng cáo

Đề bài

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) \(25{x^2} - 4{y^2}\) ;                         

b) \(8{y^3} + 1\) ;               

c) \(27 - 125{x^3}\) .

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a)\,\,25{x^2} - 4{y^2} = {\left( {5x} \right)^2} - {\left( {2y} \right)^2} = \left( {5x + 2y} \right)\left( {5x - 2y} \right) \cr
& b)\,\,8{y^3} + 1 = {\left( {2y} \right)^3} + {1^3} = \left( {2y + 1} \right)\left( {4{y^2} - 4y + 1} \right) \cr
& c)\,\,27 - 125{x^3} = {3^3} - {\left( {5x} \right)^3} = \left( {3 - 5x} \right)\left( {9 + 15x + 25{x^2}} \right) \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài