Thử tài bạn trang 25(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

Quảng cáo

Đề bài

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:   

a) \(15(x - 2y) - 3x(2y - x)\)

b) \) - 12{x^2}( - x + y) + 18{x^3}(y - x)\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,15\left( {x - 2y} \right) - 3x\left( {2y - x} \right)  \cr  &  = 15\left( {x - 2y} \right) + 3x\left( {x - 2y} \right)  \cr  &  = 3\left( {x - 2y} \right)\left( {5 + x} \right)  \cr  & b)\,\, - 12{x^2}\left( { - x + y} \right) + 18{x^3}\left( {y - x} \right)  \cr  &  =  - 12{x^2}\left( {y - x} \right) + 18{x^3}\left( {y - x} \right)  \cr  &  = 6{x^2}\left( {y - x} \right)\left( { - 2 + 3x} \right) \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài