Thử tài bạn trang 25 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Quảng cáo

Đề bài

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) \({x^2} + 2x\)       

b) \(15a{b^2} - 25abc\)

c) \( - 45{x^3}yz - 15x{y^2}z + 30{x^2}yz\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,{x^2} + 2x = x.x + 2.x = x\left( {x + 2} \right)  \cr  & b)\,\,15a{b^2} - 25abc = 5ab.3b - 5ab.5c = 5ab\left( {3b - 5c} \right)  \cr  & c)\,\, - 45{x^3}yz - 15x{y^2}z + 30{x^2}yz  \cr  &  = 15xyz\left( { - 3{x^2}} \right) + 15xyz\left( { - y} \right) + 15xyz\left( {2x} \right)  \cr  &  = 15xyz\left( { - 3{x^2} - y + 2x} \right) \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài