Thử tài bạn trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hãy lập bảng tần số từ bảng số liệu thống kê ban đầu số mũ bảo hiểm bán trong tháng 12 ở một cửa hàng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy lập bảng tần số từ bảng số liệu thống kê ban đầu số mũ bảo hiểm bán trong tháng 12 ở một cửa hàng sau:

100

40

60

50

120

80

90

100

80

50

100

90

Lời giải chi tiết

Giá trị (x)

40

50

60

80

90

100

120

Tần số (n)

1

2

1

2

2

3

1

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài