Hoạt động 7 trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Sau khi điều tra nhân khẩu của mỗi hộ trong một chung cư, số liệu thu nhận được ghi lại trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Sau khi điều tra nhân khẩu của mỗi hộ trong một chung cư, số liệu thu nhận được ghi lại trong bảng sau:

Hộ số

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số nhân khẩu

3

4

4

5

3

4

6

5

4

2

 

Hộ số

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Số nhân khẩu

4

2

3

5

6

3

4

4

3

1

 Tìm tần số của mỗi giá trị trong dãy số liệu ở trên và ghi vào bảng sau:

Giá trị (x)

1

2

3

4

5

6

Tần số (n)

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

Giá trị (x)

1

2

3

4

5

6

Tần số (n)

1

2

5

7

3

2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài