Stop and check 2 - SBT Tiếng Anh 4 - Explore Our World

Look. Listen and draw lines. Look. Listen and circle. Read and circle. Draw lines. Look at the pictures. Ask and answer.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look. Listen and draw lines.

(Nhìn. Nghe và vẽ đường thẳng.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Look. Listen and circle.

(Nhìn. Nghe và khoanh tròn.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Read and circle. Draw lines.

(Đọc và khoanh. Vẽ đường thẳng.)

Lời giải chi tiết:

1. Can you cut this paper for me? (Bạn có thể cắt tờ giấy này/ dán bức tranh này cho tôi được không?)

2. The markers are in front of the globe. (Các điểm đánh dấu ở phía sau/phía trước quả địa cầu.)

3. What is your brother's job? (Công việc của anh trai bạn là gì?)

He is a sailor. (Anh ấy là một thủy thủ.)

4. Where do your parents work? (Bố mẹ bạn làm việc ở đâu?)

 They work in a theater hospital. (Họ làm việc trong một bệnh viện thú y.)

Bài 4

4. Look at the pictures. Ask and answer.

(Nhìn vào bức tranh. Hỏi và trả lời.)

Lời giải chi tiết:

Do you want to be a farmer? Yes, I do.

(Bạn có muốn trở thành một nông dân? Có.)

Where do farmers work? They work in a farm.

(Nông dân làm việc ở đâu? Họ làm việc trong một trang trại.)

Where is the pencil? The pencil is next to the calculator.

(Cây bút chì ở đâu? Cây bút chì ở bên cạnh máy tính.)

Where is caculator? It is in front of the globe.

(Máy tính ở đâu? Nó ở phía trước quả địa cầu.)

Can you draw a picture? Yes, I can.

(Bạn có thể vẽ một bức tranh được không? Vâng tôi có thể.)

Can you paint the picture? Yes, I can.

(Bạn có thể vẽ bức tranh được không? Vâng tôi có thể)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close