Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 93 SGK Hình học 10

  Giải bài 1 trang 93 SGK Hình học 10. Cho hình chữ nhật ABCD. Biết các đỉnh A(5, 1), C(0, 6) và phương trình CD: x + 2y – 12 = 0

 • pic

  Câu 2 trang 93 SGK Hình học 10

  Giải bài 2 trang 93 SGK Hình học 10. Cho A(1, 2) B(-3, 1) và C(4, -2). Tìm tập hợp điểm M sao cho MA2 + MB2 = MC2

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 93 SGK Hình học 10

  Giải bài 3 trang 93 SGK Hình học 10. Tìm tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng:

 • pic

  Câu 4 trang 93 SGK Hình học 10

  Giải bài 4 trang 93 SGK Hình học 10. Cho đường thẳng Δ: x – y + 2 và hai điểm O(0, 0); A(2, 0)

 • pic

  Câu 5 trang 93 SGK Hình học 10

  Giải bài 5 trang 93 SGK Hình học 10. Cho ba điểm A(4, 3), B(2, 7), C(-3, -8)

 • pic

  Câu 6 trang 93 SGK Hình học 10

  Giải bài 6 trang 93 SGK Hình học 10. Lập phương trình hai đường phân giác của các góc tạo bởi đường thẳng 3x – 4y + 12 = 0 và 12x+5y-7 = 0

 • pic

  Câu 7 trang 93 SGK Hình học 10

  Giải bài 7 trang 93 SGK Hình học 10. Cho đường tròn (C) có tâm I(1, 2) và bán kính bằng 3. Chứng minh rằng tập hợp các điểm M từ đó ta sẽ được hai tiếp tuyến với (C) tạo với nhau một góc 600 là một đường tròn.

 • pic

  Câu 8 trang 93 SGK Hình học 10

  Giải bài 8 trang 93 SGK Hình học 10. Tìm góc giữa hai đường thẳng Δ1 và Δ2 trong các trường hợp sau:

 • pic

  Câu 9 trang 93 SGK Hình học 10

  Giải bài 9 trang 93 SGK Hình học 10. Tìm tọa độ các đỉnh, các tiêu điểm và vẽ elip đó.

 • pic

  Câu 10 trang 94 SGK Hình học 10

  Giải bài 10 trang 94 SGK Hình học 10. Ta biết rằng Mặt trăng chuyển động quanh Trái Đất theo một quỹ đạo là một elip mà Trái Đất là một tiêu điểm.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 94 SGK Hình học 10

  Giải bài 1 trang 94 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC có tọa độ các đỉnh A(1, 2), B(3, 1) và C(5, 4). Phương trình nào sau đây là phương trình đường cao của tam giác vẽ từ A?

 • pic

  Câu 2 trang 94 SGK Hình học 10

  Giải bài 2 trang 94 SGK Hình học 10. Cho tam giác ABC với A(-1, 1), B(4, 7) và C(3, 2). Phương trình tham số của trung tuyến CM là:

 • pic

  Câu 3 trang 94 SGK Hình học 10

  Giải bài 3 trang 94 SGK Hình học 10. Cho phương trình tham số của đường thẳng d:

 • pic

  Câu 4 trang 94 SGK Hình học 10

  Giải bài 4 trang 94 SGK Hình học 10. Đường thẳng đi qua điểm M(1, 0) và song song với đường thẳng d: 4x + 2y + 1 = 0 có phương trình tổng quát là:

 • pic

  Câu 5 trang 94 SGK Hình học 10

  Giải bài 5 trang 94 SGK Hình học 10. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

 • pic

  Câu 6 trang 95 SGK Hình học 10

  Giải bài 6 trang 95 SGK Hình học 10. Bán kính của đường tròn tâm I(0, 2) và tiếp xúc với đường thẳng Δ: 3x – 4y – 23 = 0 là:

 • pic

  Câu 7 trang 95 SGK Hình học 10

  Giải bài 7 trang 95 SGK Hình học 10. Đường thẳng d1//d2 khi:

 • pic

  Câu 8 trang 95 SGK Hình học 10

  Giải bài 8 trang 95 SGK Hình học 10. Cho d1: x + 2y + 4 = 0 và d2: 2x – y + 6 = 0. Số đo của góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 là:

 • pic

  Câu 9 trang 95 SGK Hình học 10

  Giải bài 9 trang 95 SGK Hình học 10. Cho hai đường thẳng Δ1: x + y + 5 = 0 và Δ2: y = -10. Góc giữa Δ1 và Δ2 là:

 • pic

  Câu 10 trang 95 SGK Hình học 10

  Giải bài 10 trang 95 SGK Hình học 10. Khoảng cách từ điểm M(0, 3) đến đường thẳng Δ: xcos α + y sin α + 3(2 - sin α) = 0 là: