Lý thuyết sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi

Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

Quảng cáo

1. Sự oxi hóa 

- Khái niệm: Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

VD:  2Cu + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2CuO

CH4 + 2O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ CO2 + 2H2O

2H2 + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2H2O

2. Phản ứng hóa hợp

- Khái niệm: Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

VD:  4P + 5O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2P2O5

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 4Fe(OH)3

3. Ứng dụng : 

a. Sự hô hấp: 

- Oxi cần thiết cho sự hô hấp của người và động, thực vật.

- Những phi công, thợ lặn, thợ chữa cháy… thở bằng oxi đựng trong các bình đặc biệt.

b. Sự đốt nhiên liệu

- Các nhiên liệu cháy trong oxi tạo nhiệt độ cao hơn trong không khí

- Trong công nghiệp sản xuất gang thép, người ta thổi khí oxi để tạo ra nhiệt độ cao, nâng hiệu suất và chất lượng gang thép.

- Chế tạo mìn phá đá.

- Oxi lỏng dùng để đốt nhiên liệu trong tên lửa.

Sơ đồ tư duy: Sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp - ứng dụng của oxi

Quảng cáo
close