Lý thuyết nước

1. Nước là hợp chất tạo bởi hai nguyên tố

Quảng cáo

1. Thành phần hóa học

a. Sự phân hủy nước

- Khi cho dòng điện một chiều đi qua nước, trên bề mặt hai điện cực sinh ra khí hidro và oxi với tỉ lệ thể tích 2:1

PTHH: 2H2O \(\xrightarrow{{{\text{điện phân}}}}\) 2H2 + O

b. Sự tổng hợp nước

- Đốt bằng tia lửa điện hỗn hợp 2 thể tích hidro và 2 thể tích oxi, ta thấy cuối cùng hỗn hợp chỉ còn 1 thể tích oxi. Vậy 1 thể tích oxi đã hóa hợp với 2 thể tích hidro tạo thành nước

PTHH: 2H2 + O \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2H2O

c. Kết luận

- Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố oxi và hidro. Chúng đã hóa hợp với nhau

- Bằng thực nghiệm, người ta tìm được CTHH của nước là H2O

2. Tính chất

a. Tính chất vật lí

- Là chất lỏng không màu (tuy nhiên lớp nước dày có màu xanh da trời), không mùi, không vị

- Sôi ở 100°C (p = 760 mmHg), hóa rắn ở 0°C

- Khối lượng riêng ở 4°C là 1 g/ml (hay 1kg/lít)

- Có thể hòa tan được nhiều chất rắn (muối ăn, đường,…), chất lỏng ( cồn, axit), chất khí (HCl,…)

b. Tính chất hóa học

- Tác dụng với kim loại: nước có thể tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường như Ca, Ba, K,…

PTHH: 2K + 2H2O → 2KOH + H2

- Tác dụng với mốt số oxit bazo như CaO, K2O,… tạo ra bazo tương ứng Ca(OH)2, KOH,…

   + Dung dịch bazơ làm quỳ tím chuyển xanh

VD: K2O + H2O → 2KOH

- Tác dụng với oxit axit như SO3, P2O5,… tạo thành axit tương ứng H2SO4, H3PO4,…

   + Dung dịch axit làm quỳ tím chuyển đỏ

VD: SO3 + H2O → H2SO4

3. Vai trò của nước và cách chống ô nhiễm nguồn nước:

- Vai trò

   + Hòa tan chất dinh dưỡng cho cơ thể sống

   + Tham gia vào quá trình hóa học trong cơ thể người và động vật

   + Có vai trò rất quan trọng trong đời sống: sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vân tải,…

- Cách chống ô nhiễm

   + Không vứt rác thải xuống nguồn nước

   + Xử lý nước thải trước khi cho nước thải chảy vào sông, hồ, biển.

Sơ đồ tư duy: Nước

 

Quảng cáo
close