Bài 28. Phạm vi của biến SGK Tin học 10 Kết nối tri thức

Một biến được định nghĩa trong chương trình chính (bên ngoài các hàm) thì sẽ được sử dụng như thế nào bên trong các hàm?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động

Trả lời câu hỏi khởi động trang 136 SGK Tin học 10

1. Một biến được định nghĩa trong chương trình chính (bên ngoài các hàm) thì sẽ được sử dụng như thế nào bên trong các hàm?

2. Một biến được khai báo bên trong một hàm thì có sử dụng được ở bên ngoài hàm đó hay không?

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết bài 28. Phạm vi của biến

Lời giải chi tiết:

1. Biến đã khai báo bên ngoài hàm chỉ có thể truy cập giá trị để sử dụng bên trong hàm mà không làm thay đổi được giá trị của biến đó (trừ trường hợp với từ khóa global)

2. Các biến khai báo bên trong hàm có tính địa phương, không có hiệu lực bên ngoài hàm.

Hoạt động 1

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 136 SGK Tin học 10

Quan sát các lệnh sau để tìm hiểu phạm vi có hiệu lực của biến khi khai báo trên một hàm

Phương pháp giải:

Quan sát các lệnh

Lời giải chi tiết:

Các biến được khai báo bên trong một hàm chỉ được sử dụng bên trong hàm đó. Chương trình chính không sử dụng được.

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 137 SGK Tin học 10

1. Giả sử có các lệnh sau:

Giả sử có các lệnh sau

Giá trị của a, b bằng bao nhiêu sau khi thực hiện lệnh sau?

a) f(1, 2)                                       

b) f(10, 20)

Phương pháp giải:

Các biến được khai báo bên trong một hàm chỉ được sử dụng bên trong hàm đó. Chương trình chính không sử dụng được.

Lời giải chi tiết:

Sau mỗi lần thực hiện lệnh, giá trị của a, b vẫn bằng 1, 2.

2. Ta có thể khai báo một biến bên trong hàm trùng tên với biến đã khai báo trước đó bên ngoài hàm không?

Phương pháp giải:

Các biến khai báo bên trong hàm không có hiệu lực khi ở ngoài hàm

Lời giải chi tiết:

Có thể khai báo một biến bên trong hàm trùng tên với biến đã khai báo trước đó bên ngoài hàm được vì các biến khai báo bên trong hàm có tính địa phương, không có hiệu lực bên ngoài hàm

Hoạt động 2

Trả lời câu hỏi Hoạt động 2 trang 137 SGK Tin học 10

Quan sát các lệnh sau, tìm hiểu phạm vi có hiệu lực của biến khi khai báo bên ngoài hàm.

Phương pháp giải:

Quan sát các lệnh

Lời giải chi tiết:

Biến khai báo bên ngoài hàm không có tác dụng bên trong hàm và biến ở bên trong hàm có thể truy cập để sử dụng giá trị của biến đã khai báo trước đó bên ngoài hàm.

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 138 SGK Tin học 10

Giả sử hàm f(x,y) được định nghĩa như sau:

Giả sử hàm f(x,y) được định nghĩa như sau

Phương pháp giải:

Quan sát lệnh và dựa vào kiến thức đã học

Lời giải chi tiết:

Kết quả in ra: 16

a = 2 × (1 + 2) = 6

6 + 10 = 16

Luyện tập

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 140 SGK Tin học 10

1. Viết hàm với đầu vào, đầu ra như sau:

- Đầu vào là danh sách sList, các phần tử là xâu kí tự.

- Đầu ra là danh sách cList, các phần tử là kí tự đầu tiên của các xâu kí tự tương ứng trong danh sách sList.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học để viết hàm

Lời giải chi tiết:

Ta có hàm như sau:

2. Viết hàm Tach_day() với đầu vào là danh sách A đầu ra là hai danh sách B, C được mô tả như sau:

- Danh sách B thu được từ A bằng cách lấy ra các phần tử có chỉ số chẵn.

- Danh sách B thu được từ A bằng cách lấy ra các phần tử có chỉ số lẻ.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học để viết hàm

Lời giải chi tiết:

Ta có hàm Tach_day() như sau:

 

Vận dụng

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 140 SGK Tin học 10

1. Viết hàm có hai tham số đầu vào là m, n. Đầu ra trả lại hai giá trị là:

- ƯCLN của m, n.

- Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của m, n.

Gợi ý: Sử dụng công thức ƯCLN(m, n) × BCNN(m, n) = m × n.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học để viết hàm

Sử dụng công thức ƯCLN(m, n) × BCNN(m, n) = m × n.

Lời giải chi tiết:

Ta có hàm như sau:

2. Viết chương trình nhập ba số tự nhiên từ bàn phím day, month, year, các số cách nhau bởi dấu cách. Các số này biểu diễn giá trị của ngày, tháng, năm nào đó. Chương trình cần kiểm tra và in ra thông báo số liệu đã nhập vào đó có hợp lệ hay không.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học để viết chương trình

Lời giải chi tiết:

def testDate(dd, month, yy):

    if month == 1 or month == 3 or month == 5 or month == 7 or month == 8 or month== 10 or month == 12:

        max1 = 31

elif month == 4 or month == 6 or month == 9 or month == 11:

        max1 = 30

    elif yy % 4 == 0 and yy % 100 != 0 or yy % 400 == 0:

        max1 = 29

    else:

        max1 = 28

    if month < 1 or month > 12:

        return False

    elif dd < 1 or dd > max1:

        return False

    elif yy < 1 or yy > 100000000:

        return False

    return True

s=input("Nhập thời gian: ")

list=s.split(" ")

if testDate(int(list[0]),int(list[1]),int(list[2])):

     print("Thời gian nhập hợp lệ")

else:

    print("Thời gian nhập không hợp lệ")

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close