Bài 24. Xâu kí tự SGK Tin học 10 Kết nối tri thức

Các xâu kí tự sau có hợp lệ không? a) “123&*()+-ABC” b) “1010110&0101001” c) “Tây Nguyên” d) 11111111 = 256

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động

Trả lời câu hỏi Khởi động trang 119 SGK Tin học 10

Em đã biết dữ liệu xâu kí tự (gọi tắt là xâu) từ bài 16 và chúng ta có thể tạo ra các biến kiểu xâu kí tự theo nhiều cách khác nhau như sau:

https://baivan.net/sites/default/files/styles/giua_bai/public/d/m/Y/20220408034722_wm_shs-tin-hoc-10-120.jpg?itok=v3f7OLQv

Liệu có lệnh nào trích ra từng kí tự của một xâu kí tự? Đếm số kí tự của một xâu?

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết trong bài 24

Lời giải chi tiết:

Lệnh trích ra từng kí tự của một xâu kí tự: thông qua chỉ số, bắt đầu từ 0 giống danh sách.

Đếm số kí tự của một xâu: lệnh len()

Hoạt động 1

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 119 SGK Tin học 10 

Quan sát các ví dụ sau để biết cấu trúc xâu kí tự, so sánh với danh sách để biết sự khác nhau giữa xâu (string) và danh sách (list)

Phương pháp giải:

Quan sát các ví dụ

Lời giải chi tiết:

Cấu trúc xâu kí tự: xâu kí tự trong Python là dãy các kí tự Unicode.

So sánh với danh sách:

+ Giống: Xâu có thể coi là một danh sách các kí tự, có thể truy cập từng kí tự xâu qua chỉ số, chỉ số từ 0 đến độ dài len() – 1

+ Khác: Không thể thay đổi từng kí tự của xâu.

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 120 SGK Tin học 10

1. Các xâu kí tự sau có hợp lệ không?

a) “123&*()+-ABC”                        

b) “1010110&0101001”

c) “Tây Nguyên”                             

d) 11111111 = 256

Phương pháp giải:

11111111 = 256 không được đặt trong dấu nháy nên không hợp lệ

Lời giải chi tiết:

Các xâu có kí tự hợp lệ:

a) “123&*()+-ABC”                        

b) “1010110&0101001”

c) “Tây nguyên”                            

2. Mỗi xâu hợp lệ ở Câu 1 có độ dài bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học

Lời giải chi tiết:

a) “123&*()+-ABC”: 12

b) “1010110&0101001”: 15

c) “Tây Nguyên”:10

Hoạt động 2

Trả lời câu hỏi Hoạt động 2 trang 120 SGK Tin học 10

Quan sát các lệnh sau để biết cách duyệt từng kí tự của xâu kí tự bằng lệnh for. Có hai cách duyệt, theo chỉ số và theo phần tử của xâu kí tự.

Phương pháp giải:

Quan sát các lệnh

Lời giải chi tiết:

Có hai cách duyệt:

- Theo chỉ số: biến i lần lượt chạy theo chỉ số của xâu kí tự s, từ 0 đến len(s) – 1. Kí tự tại chỉ số i là s[i]

- Theo phần tử của xâu kí tự: biến ch sẽ được gán lần lượt các kí tự của xâu s từ đầu đến cuối.

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 121 SGK Tin học 10

1. Sau khi thực hiện các lệnh sau, biến skq sẽ có giá trị bao nhiêu?

https://baivan.net/sites/default/files/styles/giua_bai/public/d/m/Y/20220408034722_wm_shs-tin-hoc-10-122.jpg?itok=uw9REmWZ

Phương pháp giải:

skq sẽ bao gồm các chữ số lẻ trong xâu s.

Lời giải chi tiết:

Skq sẽ có giá trị là 173.

2. Cho s1 = "abc", s2 = "ababcabca". Các biểu thức logic sau cho kết quả là đúng hay sai?

a) s1 in s2                       

b) s1 + s1 in s2

c) "abcabca" in s2          

d) "abc123" in s2

Phương pháp giải:

Từ khóa in hoặc là toán tử logic để kiểm tra một giá trị có mặt hay không trong một vùng giá trị/danh sách/xâu, hoặc để chọn lần lượt từng phần tử trong trong một vùng giá trị/danh sách/xâu

Lời giải chi tiết:

a) True              

b) True

c) True              

d) False

Luyện tập

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 122 SGK Tin học 10

1. Cho xâu S, viết đoạn lệnh trích ra xâu con của S bao gồm ba kí tự đầu tiên của S 

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học để viết chương trình

Lời giải chi tiết:

S = input("Nhập xâu kí tự bất kì:")

for i in range (3):

         print(S[i],end = " ")      

2. Viết chương trình kiểm tra xâu S có chữ số không. Thông báo "S có chứa chữ số" hoặc "S không chứa chữ số nào"

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học để viết chương trình

Lời giải chi tiết:

S = input("Nhập xâu kí tự bất kì: ")

m=0

for ch in S:

    if '0'<=ch<='9':

        m=m+1

if m>0:

    print("Xâu S có chữ số")

else:

    print("Xâu S không chứa chữ số nào")

Vận dụng

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 122 SGK Tin học 10

1. Cho hai xâu s1, s2. Viết đoạn chương trình chèn xâu s1 vào giữa s2, tại vị trí len(s2)//2. In kết quả ra màn hình.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học để viết chương trình

Lời giải chi tiết:

s1 = input("Nhập kí tự xâu s1 bất kì: ")

s2 = input("Nhập kí tự xâu s2 bất kì: ")

m = s2[ : len(s2)//2]

n = s2[len(s2)//2 :]

S = m + s1 + n

print(S)

2. Viết chương trình nhập số học sinh và họ tên học sinh. Sau đó đếm xem trong danh sách có bao nhiêu bạn tên là “Hương”.

Gợi ý: Sử dụng toán tử in để kiểm tra một xâu có là xâu con của một xâu khác.

Phương pháp giải:

Sử dụng toán tử in để kiểm tra một xâu có là xâu con của một xâu khác.

Lời giải chi tiết:

A=[]

m=0

n=int(input("Nhập số học sinh: "))

for i in range(0,n):

     A.append(input("Nhập họ tên học sinh:"))

for i in range(0,n):

    if "Hương" in A[i]:

        m+=1;

print("Lop có ", m, " bạn tên Hương")

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close