Bài 21. Câu lệnh lặp WHILE SGK Tin học 10 Kết nối tri thức

Lệnh while kiểm tra điều kiện trước hay sau khi thực hiện khối lặp?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Khởi động

Trả lời câu hỏi mở đầu trang 108 SGK Tin học 10

Cho các việc được ghi trong cột A và cột B của bảng sau:

https://baivan.net/sites/default/files/styles/giua_bai/public/d/m/Y/20220211060716_wm_shs-tin-hoc-10-109.jpg?itok=A3mD1EvC

Đối với mỗi hàng, em hãy cho biết công việc được lặp đi lặp lại là gì? Điều kiện để dừng công việc là gì? Số lần thực hiện việc lặp giữa hai cột có gì khác nhau?

Phương pháp giải:

Dựa vào thông tin trong cột A và cột B

Lời giải chi tiết:

Công việc được lặp đi lặp lại và điều kiện để dừng công việc là:

A

B

- Chạy

- Đủ 20 vòng

- Chạy

- Đủ thời gian 2 tiếng

- Làm bài tập

- Đủ 5 bài

- Làm bài tập

- Đến giờ ăn cơm thì dừng

- Lấy xô nước

- Đủ 15 xô

- Lấy xô nước

- Đầy thùng nước

Ở cột A, các công việc biết trước số lần lặp; còn ở cột B, các công việc được lặp với số lần không biết trước.

Hoạt động 1

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 108 SGK Tin học 10

Quan sát đoạn chương trình sau, giải thích kết quả in ra.

Phương pháp giải:

Quan sát đoạn chương trình

Số lần lặp của lệnh While phụ thuộc vào điều kiện của lệnh

Lời giải chi tiết:

Lệnh lặp sẽ dừng lại khi k ≥ 100 và giá trị 750 nhận được là tổng của 1 + 8 + 15 + ... + 99.

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 109 SGK Tin học 10

1. Lệnh while kiểm tra điều kiện trước hay sau khi thực hiện khối lặp?

Phương pháp giải:

Khi thực hiện lệnh, Python sẽ kiểm tra <điều kiện>, nếu đúng thì thực hiện <khối lệnh>, nếu sai thì kết thúc lệnh While

Lời giải chi tiết:

Lệnh while kiểm tra điều kiện trước khi thực hiện khối lặp.

2. Viết đoạn chương trình tính tổng 2 + 4 + ... + 100 sử dụng lệnh while

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học để viết đoạn chương trình

Lời giải chi tiết:

S=0

k=2

while k<=100:

    S=S+k

    k=k+2

print("Kết quả là: ", S) 

Hoạt động 2

Trả lời câu hỏi Hoạt động 2 trang 109 SGK Tin học 10

Đọc, thảo luận để hiểu các cấu trúc lập trình cơ bản trong ngôn ngữ lập trình bậc cao.

Phương pháp giải:

Đọc, thảo luận để hiểu

Lời giải chi tiết:

Ba cấu trúc lập trình cơ bản của các ngôn ngữ lập trình bậc cao:

- Cấu trúc tuần tự: khối gồm các lệnh được thực hiện theo trình tự từ trên xuống dưới, được thể hiện bằng các câu lệnh như gán giá trị, nhập/xuất dữ liệu,…

- Cấu trúc rẽ nhánh: khối các câu lệnh chỉ được thực hiện tuỳ thuộc vào điều kiện nào đó là đúng hay sai và được thể hiện bằng câu lệnh điều kiện if.

- Cấu trúc lặp: Khối các câu lệnh được thực hiện lặp đi lặp lại tùy theo điều kiện nào đó vẫn còn đúng hay sai và được thể hiện bằng các câu lệnh lặp for, while.

Luyện tập

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 110 SGK Tin học 10

1. Cho dãy số 1, 4, 7, 10,… Tìm phần tử lớn nhất của dãy nhưng nhỏ hơn 100.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học

Lời giải chi tiết:

k=1

while k<100:

    k=k+3

k=k-3

print("Giá trị lớn nhất của dãy nhỏ hơn 100 là: ", k) 

 

2. Viết chương trình đếm trong dãy 100 số tự nhiên đầu tiên có bao nhiêu số thoả mãn điều kiện: hoặc chia hết cho 5 hoặc chia cho 3 dư 1.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học để viết chương trình

Lời giải chi tiết:

k=0

s=0

while k<100:

   if(k%5==0 or k%3==1):

        s=s+1

    k=k+1

print("Số các số tự nhiên thoả mãn yêu cầu đề bài là: ", s)


Vận dụng

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 110 SGK Tin học 10

Viết chương trình in các số tự nhiên từ 1 đến 100 ra màn hình thành 10 hàng, mỗi hàng có 10 số, có dạng như sau:

1 2 3 … 10

11 12 … 20

………….

91 92 …100

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học để viết chương trình

Lời giải chi tiết:

i = 0

k = 1

while k <= 100:

    i = i + 1

    if i%10 == 0:

        print (k)

    else:

        print (k, end = " ")

    k = k + 1

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close