Speaking - trang 10 Unit 6 SBT Tiếng anh 12 mới

Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking - trang 10 Unit 6 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1.  Read the information about how to protect red-crowned cranes and African elephan Choose one species and complete note cards for a talk about its protection. (Đọc thông tin về làm thế nào để bảo vệ sếu đầu đỏ và voi châu Phi. Chọn một trong loài và hoàn thành thẻ ghi chú cho một cuộc nói chuyện về bảo vệ nó.)

A. Introduction (Giới thiệu) 

- Good morning/afternoon, everyone. (Chào buổi sáng/Chào buổi chiều)

- Today, I'd like to talk about how to protect (red-crowned cranes/elephants), an endangered species. (Hôm nay, tôi muốn nói về làm thế nào để bảo vệ (sếu đầu đỏ/voi), một loài động vật đang bị đe doạ.)

B .How to protect (species) (Làm sao để bảo vệ)

B1. To begin with, I'd like to suggest... (Để bắt đầu, tôi muốn đề nghị...)

B2. Let's now turn to another solution ... (Giờ hãy chuyển đến cách giải quyết khác...)

B3. My next point is ... (Quan điểm tiếp theo của tôi là...)

B4. One final way to protect (species) is... (Một cách cuối cùng để bảo vệ là...)

C. Conclusion (Kết luận) 

-To sum up, let's look at the main points again .... (Tổng kết, hãy nhìn lại những luận điểm một lần nữa..)

-Thanks for listening. (Cám ơn đã lắng nghe.)

Bài 2

Task 2.  Work in groups. Use the note cards to present your talk to your group members.

Làm việc nhóm. Sử dụng các thẻ ghi chú để trình bày bài nói của bạn trước thành viên trong nhóm của bạn. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close