Speaking - trang 18 Unit 2 SBT Tiếng anh 10 mới

Work with a friend to talk about the disadvantages of:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1 Work with a friend to talk about the disadvantages of:

Spending too much time watching TV

Skipping breakfast

Eating too much fast food

Talking to much in pair and group work

Playing video games all the time

Dịch:

Làm việc với một người bạn để nói về những bất lợi của:

• Dành quá nhiều thời gian để xem TV

• Bỏ bữa sáng

• Ăn quá nhiều thức ăn nhanh

• Nói chuyện với nhiều người trong cặp và làm việc theo nhóm

• Chơi trò chơi điện tử mọi lúc

Quảng cáo

Gửi bài