Speaking - trang 18 Unit 2 SBT Tiếng anh 10 mới

Work with a friend to talk about the disadvantages of:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1 Work with a friend to talk about the disadvantages of:

Spending too much time watching TV

Skipping breakfast

Eating too much fast food

Talking to much in pair and group work

Playing video games all the time

Dịch:

Làm việc với một người bạn để nói về những bất lợi của:

• Dành quá nhiều thời gian để xem TV

• Bỏ bữa sáng

• Ăn quá nhiều thức ăn nhanh

• Nói chuyện với nhiều người trong cặp và làm việc theo nhóm

• Chơi trò chơi điện tử mọi lúc

Lời giải chi tiết:

- Spending too much time watching TV: obese, diseases relating to eyes, reduce socializing ability.

- Skipping breakfast: reduce productivities, stomachache.

- Eating too much fast food: obese, heart diseases, lacking nutrition in diet.

- Talking too much in pair and group work: distraction, annoyance, hard to understand the lessons.

- Playing video games all the time: diseases relating to eyes, lacking time to study and participate in other activities.

Quảng cáo
close