Pronunciation - trang 39 Unit 5 SBT Tiếng anh 10 mới

Find the word with a stress pattern different from the others

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1 Find the word with a stress pattern different from the others

(Tìm từ có trọng âm khác với những từ còn lại)

1. A. smartphone          B. food processor        C. digital camera              D. blackboard

2. A. solar charger               B. whiteboard      C. laptop                          D. pencil case

3. A. washing machine         B. website           C.headphones                  D.green house

4. A. electronic book              B. flying car       C. immune system            D. online game

5. A traffic jam                       B. tall boy         C. test flight                        D. video game

6. A. television set                 B. white house     C. White House                  D. alarm clock

Lời giải chi tiết:

1. A. smartphone                B. food  processor

   C. digital camera              D. blackboard

Giải thích: đáp án trọng âm rơi vào từ  2 còn lại là 1

2. A. solar charger               B. whiteboard

    C. laptop                          D. pencil case

Giải thích: đáp án trọng âm rơi vào từ  2 còn lại là 1

3. A. washing machine         B. website

    C.headphones                  D.green house

Giải thích: đáp án trọng âm rơi vào từ  2 còn lại là 1

4. A electronic book              B. flying car

    C. immune system            D. online game

Giải thích: đáp án trọng âm rơi vào từ  2 còn lại là 1

5. A traffic jam                       B. tall boy

   C. test flight                        D. video game

Giải thích: đáp án trọng âm rơi vào từ  2 còn lại là 1

6. A. television set                 B. white house

    C. White House                  D. alarm clock

Giải thích: đáp án trọng âm rơi vào từ 2 còn lại là 1

Bài 2

Task 2 Read these sentences aloud. Pay attention to the stressed syllables

(Đọc to những câu này. Chú ý đến các âm tiết nhấn mạnh)

1. I want a tall boy not a tallboy

2 A black board is black, but a blackboard can be black or green

3. they live in a green house and plant flower in a greenhouse.

4. Do you like playing video games or online games?

5. Use this solar charger for your laptop and digital camera.

6. My white house is smaller but nicer than the US President’s White House.

Lời giải chi tiết:

Đáp án

1. I want a tall BOY, not a TALLboy.

2. A black BOARD is black, but a BLACK board can be black or green.

3. They live in a green HOUSE and plant flowers in a GREENhouse.

4. Do you like playing Video games or online GAMES?

5. Use this solar CHARger for your LAPtop and digital CAmera.

6. My white HOUSE is smaller but nicer than the US President's WHITE House. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close