Bài 19. Sự phát sinh, phát triển sự sống trên trái đất và hình thành loài người trang 107, 108, 109 Sinh 12 Cánh diều

Sự sống trên Trái Đất hình thành và phát triển như thế nào? Loài người hiện đại (Homo sapiens) trải qua các giai đoạn tiến hóa nào từ tổ tiên chung thuộc bộ Linh trưởng (Primates)?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

CH tr 107 MĐ

Trả lời câu hỏi Mở đầu trang 107 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Sự sống trên Trái Đất hình thành và phát triển như thế nào? Loài người hiện đại (Homo sapiens) trải qua các giai đoạn tiến hóa nào từ tổ tiên chung thuộc bộ Linh trưởng (Primates)?

Phương pháp giải:

Lý thuyết sự phát sinh, phát triển sự sống trên trái đất

Lời giải chi tiết:

- Trải qua ba giai đoạn: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học (hình 19.1), sự sống đã phát sinh và tiến hóa, hình thành sinh giới ngày nay.

- Loài người hiện đại (Homo sapiens) trải qua 4 giai đoạn tiến hóa từ tổ tiên chung thuộc bộ Linh trưởng (Primates).

CH tr 107 CH

Trả lời câu hỏi trang 107 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 19.1 và  

Phương pháp giải:

Quan sát hình 19.1

Lời giải chi tiết:

Sự sống được hình thành trên Trái Đất qua các giai đoạn kế tiếp nhau: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học.

Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, các chất vô cơ có trong khí quyển nguyên thủy (hơi nước, khí cacbonic, amoniac, nitơ...) dưới tác động của các nguồn năng lượng tự nhiên đã liên kết lại tạo nên các phân tử hữu cơ đơn giản (carbohydrate, saccarit, lipit, axit amin và nuclêôtit). Các chất hữu cơ hòa tan trong đại dương nguyên thủy lắng đọng trên nền bùn sét nóng đã trùng hợp lại tạo nên các đại phân tử như ARN, ADN và prôtêin...

Trong giai đoạn tiến hóa tiền sinh học, các đại phân tử tập hợp và tương tác với nhau trong một hệ thống mở tạo nên các tế bào nguyên thủy (tiền tế bào).

Trong giai đoạn tiến hóa sinh học, từ các dạng tiền tế bào đã tiến hóa cho ra tất cả các sinh vật nhân sơ và nhân thực hiện nay.

CH tr 108 LT

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 108 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Thuyết tiến hóa về nguồn gốc sự sống khẳng định rằng: sự sống đầu tiên xuất hiện ở môi trường nước mà không phải ở cạn. Nêu luận điểm để giải thích nhận định này.

Phương pháp giải:

Sự sống đầu tiên xuất hiện ở môi trường nước mà không phải ở cạn. 

Lời giải chi tiết:

Thuyết tiến hóa về nguồn gốc sự sống khẳng định rằng sự sống đầu tiên xuất hiện ở môi trường nước là dựa trên các luận điểm khoa học vững chắc. Môi trường nước cung cấp các điều kiện lý tưởng cho sự hình thành và phát triển của sự sống, và các nghiên cứu khoa học đã chứng minh sự tồn tại của các dạng sống đơn giản trong môi trường nước.

CH tr 109 CH

Trả lời câu hỏi trang 109 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình 19.2, nêu một số biến cố lớn thể hiện sự phát sinh và phát triển của sinh vật qua các đại địa chất.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 19.2

Lời giải chi tiết:

Một số biến cố lớn: 

- Xuất hiện thực vật có mạch, động vật chân khớp.

- Đại tuyệt chủng vào cuối kỉ, đặc biệt là sinh vật biển.

CH tr 110 CH

Trả lời câu hỏi trang 110 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Quá trình tiến hóa hình thành loài người hiện đại đã trải qua các giai đoạn nào?

Phương pháp giải:

Lý thuyết các giai đoạn phát sinh loài người.

Lời giải chi tiết:

Loài người hiện hiện đại (H. sapiens) đã tiến hóa từ loài vượn người Australopithecus, qua các giai đoạn người cổ trung gian gồm: H. habilis (người khéo léo), H. erectus (người đứng thẳng) và H. heidelbergensis. Từ sự di cư của một quần thể H. heidelbergensis ở Châu Phi, đến nay, H. sapiens có mặt ở khắp các châu lục trên Trái Đất.

CH tr 111 LT

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 111 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Em hãy vẽ sơ đồ tóm tắt và mô tả các giai đoạn tiến hóa phát sinh loài người.

Phương pháp giải:

Dựa vào quá trình phát sinh loài người

Lời giải chi tiết:

CH tr 111 VD

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 111 SGK Sinh 12 Chân trời sáng tạo

Hãy sưu tầm tài liệu (tranh ảnh, thông tin khác từ bài báo khoa học, sách) minh họa lịch sử phát sinh, phát triển của sinh giới.

Phương pháp giải:

Sưu tầm qua sách, báo, internet,...

Lời giải chi tiết:

  • Ôn tập phần 6 trang 112, 113 Sinh 12 Cánh diều

    Bệnh lao do trực khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra. Việc điều trị bệnh lao bằng kháng sinh cần tuân thủ một phác đồ nghiêm ngặt theo chỉ định của bác sĩ do trực khuẩn lao đã tiến hóa tăng cường khả năng kháng kháng sinh theo thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin. Trực khuẩn lao sống ở phổi và sinh sản, trong một số trường hợp, đột biến xảy ra tạo nên các thế đột biến ngay cả trong quá trình điều trị kháng sinh. Một số thể đột biến tạo được protein có khả năng vô hiệu hóa một số loại kháng si

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close