Giải bài 3 trang 13 Chuyên đề học tập Toán 10 – Chân trời sáng tạo

Sử dụng máy tính cầm tay, tìm nghiệm của các hệ phương trình sau:

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo

Đề bài

Sử dụng máy tính cầm tay, tìm nghiệm của các hệ phương trình sau:

a) \(\left\{ \begin{array}{l}x - 5z = 2\\3x + y - 4z = 3\\ - x + 2y + z =  - 1\end{array} \right.\)

b) \(\left\{ \begin{array}{l}2x - y + z = 3\\x + 2y - z = 1\\3x + y - 2z = 2\end{array} \right.\)

c) \(\left\{ \begin{array}{l}x + 2y - z = 1\\2x + y - 2z = 2\\4x - 7y - 4z = 4\end{array} \right.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng máy tính cầm tay để tìm nghiệm của hệ

\(\left\{ \begin{array}{l}ax + by + cz = d\\a'x + b'y + c'z = d'\\a''x + b''y + c''z = d''\end{array} \right.\)

+) Mở máy, ấn liên tiếp các phím:

MODE 5 2 a = b = c = d = a’ = b’ = c’ = d’ = a’’ = b’’ = c’’ = d’’=

+) Màn hình hiển thị:

X = >> Ấn tiếp phím = để lấy gía trị của Y và Z. >> Kết luận nghiệm.

No-Solution >> KL: hệ vô nghiệm

Infinite Sol >> KL: hệ có vô số nghiệm

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) \(\left\{ \begin{array}{l}x - 5z = 2\\3x + y - 4z = 3\\ - x + 2y + z =  - 1\end{array} \right.\)

Hệ phương trình có nghiệm duy nhất \(\left( {\frac{{17}}{{26}};\frac{{ - 1}}{{26}};\frac{{ - 7}}{{26}}} \right)\)

b) \(\left\{ \begin{array}{l}2x - y + z = 3\\x + 2y - z = 1\\3x + y - 2z = 2\end{array} \right.\)

Hệ phương trình có nghiệm duy nhất \(\left( {\frac{6}{5};\frac{2}{5};1} \right)\)

c) \(\left\{ \begin{array}{l}x + 2y - z = 1\\2x + y - 2z = 2\\4x - 7y - 4z = 4\end{array} \right.\)

Hệ có vô số nghiệm

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close