Giải bài 27 trang 47 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

Xét phép thử “Gieo một con xúc xắc hai lần liên tiếp”. Biến cố nào dưới đây là biến cố không?

Quảng cáo

Đề bài

Xét phép thử “Gieo một con xúc xắc hai lần liên tiếp”. Biến cố nào dưới đây là biến cố không?

A. Tổng số chấm ở hai lần gieo nhỏ hơn hoặc bằng 1

B. Cả hai lần gieo đều xuất hiện số chấm lẻ

C. Số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đều chia hết cho 5

D. Số chấm ở lần gieo thứ nhất nhỏ hơn số chấm ở lần gieo thứ hai

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biến cố không là biến cố không thể xảy ra \( \Rightarrow P\left( A \right) = 0\)

Lời giải chi tiết

Xét A. Tổng số chấm ở hai lần gieo ít nhất bằng 1+1 = 2 >1

\( \Rightarrow \) “Tổng số chấm ở hai lần gieo nhỏ hơn hoặc bằng 1” không thể xảy ra

Chọn A.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close