Giải bài 28 trang 47 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

Xét phép thử “Tung một đồng xu hai lần liên tiếp”. Biến cố nào dưới đây là biến cố chắc chắn?

Quảng cáo

Đề bài

Xét phép thử “Tung một đồng xu hai lần liên tiếp”. Biến cố nào dưới đây là biến cố chắc chắn?

A. Mặt sấp chỉ xuất hiện 1 lần

B. Lần thứ hai xuất hiện mặt ngửa

C. Lần thứ nhất xuất hiện mặt sấp hoặc mặt ngửa

D. Cả hai lần tung đều xuất hiện mặt sấp

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biến cố chắc chắn là biến cố chắc chắn xảy ra \( \Rightarrow P\left( A \right) = 1\)

Lời giải chi tiết

Khi tung đồng xu, đồng xu sẽ hiện mặt sấp hoặc mặt ngửa à Biến cố “Lần thứ nhất xuất hiện mặt sấp hoặc mặt ngửa” chắc chắn xảy ra

Chọn C.

  • Giải bài 29 trang 47 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

    Cho tập hợp A gồm 2022 số nguyên dương liên tiếp: 1, 2, 3, …, 2022. Chọn ngẫu nhiên 2 số thuộc tập hợp A. Xác suất của biến cố “Tích 2 số được chọn là số chẵn” là:

  • Giải bài 30 trang 47 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

    Ngân hàng đề thi của một môn Khoa học xã hội gồm 200 câu hỏi. Người ta chọn trong ngân hàng đề thi 5 câu hỏi để làm thành 1 đề thi, hai đề thi được gọi là giống nhau nếu có cùng tập hợp 5 câu hỏi. Một học sinh chắc chắn trả lời đúng 120 câu hỏi trong ngân hàng đề thi đó. Xác suất dể học sinh đó rút ngẫu nhiên được 1 đề thi mà có đúng 3 câu hỏi chắc chắn trả lời đúng là:

  • Giải bài 31 trang 47 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

    Từ một hộp chứa 3 quả cầu trắng, 4 quả cầu đỏ, 5 quả cầu vàng, các quả cầu có kích thước và khối lượng giống nhau, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Tính xác suất lấy được 3 quả cầu có màu đôi một khác nhau.

  • Giải bài 32 trang 48 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

    Có 20 tấm thẻ màu xanh, 30 tấm thẻ màu đỏ. Người ta chọn ra đồng thời 18 tấm thẻ. Tính xác suất của biến cố A “Trong 18 tấm thẻ được chọn ra ít nhất một tấm thẻ màu xanh”

  • Giải bài 33 trang 48 sách bài tập toán 10 - Cánh diều

    Lớp 10A có 16 nam và 24 nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 bạn để phân công trực nhật. Tính xác suất của biến cố A “Trong 5 bạn được chọn có 2 bạn nam và 3 bạn nữ”

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close