Giải Bài 1 trang 22 SGK Toán 8 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Tính:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Tính:

a) \({\left( {3x + 4} \right)^2}\)                                 

b) \({\left( {5x - y} \right)^2}\)                                  

c) \({\left( {xy - \dfrac{1}{2}y} \right)^2}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng hằng đẳng thức: Bình phương của một tổng, một hiệu.

Lời giải chi tiết

a) \({\left( {3x + 4} \right)^2} = {\left( {3x} \right)^2} + 2.3x.4 + {4^2} = 9{x^2} + 24x + 16\)

b) \({\left( {5x - y} \right)^2} = {\left( {5x} \right)^2} - 2.5x.y + {y^2} = 25{x^2} - 10xy + {y^2}\)

c) \({\left( {xy - \dfrac{1}{2}y} \right)^2} = {\left( {xy} \right)^2} - 2.xy.\dfrac{1}{2}y + {\left( {\dfrac{1}{2}y} \right)^2} = {x^2}{y^2} - x{y^2} + \dfrac{1}{4}{y^2}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close