Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Giải mục 1 trang 26, 27

  a) Viết biểu thức biểu thị các đại lượng sau đây: - Chiều rộng của hình chữ nhật có chiều dài bằng (a) (m) và diện tích bằng (3)({m^2}) . - Thời gian để một người thợ làm được (x) sản phẩm, biết rằng mỗi giờ người đó làm được (y) sản phẩm. - Năng suất trung bình của một mảnh ruộng gồm hai thửa, một thửa có diện tích (a) (ha) cho thu hoạch được (m) tấn lúa, thửa kia có diện tích (b) (ha) cho thu hoạch (n) tấn lúa. b) Các biểu thức trên có đặc điểm bào giống nhau? Chúng có ph

  Xem chi tiết
 • Giải mục 2 trang 28

  Xét hai phân thức (M = dfrac{x}{y}) và (N = dfrac{{{x^2} + x}}{{xy + y}}) a) Tính giá trị của các phân thức trên khi (x = 3), (y = 2) và khi (x = - 1), (y = 5). Nêu nhận xét về giá trị của (M) và (N) khi cho (x) và (y) nhận những giá trị nào đó ((y ne 0) và (xy - y ne 0)). b) Nhân tử thức của phân thức này với mẫu thức của phân thức kia, rồi so sánh hai đa thức nhận được.

  Xem chi tiết
 • Giải mục 3 trang 28, 29, 30

  Xét các phân thức (P = dfrac{{{x^2}y}}{{x{y^2}}}), (Q = dfrac{x}{y}), (R = dfrac{{{x^2} + xy}}{{xy + {y^2}}}) . a) Các phân thức trên có bằng nhau không? Tại sao? b) Có thể biến đổi như thế nào nếu chuyển (Q) thành (P) và (R) thành (Q).

  Xem chi tiết
 • Giải Bài 1 trang 30

  Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là các phân thức?

  Xem chi tiết
 • Giải Bài 2 trang 30

  Viết điều kiện xác định của các phân thức sau:

  Xem chi tiết
 • Giải Bài 3 trang 30

  Tìm giá trị của phân thức:

  Xem chi tiết
 • Giải Bài 4 trang 30

  Mỗi cặp phân thức sau có bằng nhau không? Tại sao?

  Xem chi tiết
 • Giải Bài 5 trang 30

  Tìm đa thức thích hợp thay vào trong các đẳng thức sau:

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo