Giải Bài 5 trang 22 SGK Toán 8 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Tính nhanh:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Tính nhanh:

a) \(38.42\)                               b) \({102^2}\)                          c) \({198^2}\)              d) \({75^2} - {25^2}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Biến đổi thành tích của tổng và hiệu của hai số tự nhiên.

b) Biến đổi thành tổng của hai số tự nhiên trong đó có một số tự nhiên tròn trăm

c) Biến đổi thành hiệu của hai số tự nhiên trong đó có một số tự nhiên tròn trăm

d) Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương

Lời giải chi tiết

a) \(38.42 = \left( {40 - 2} \right).\left( {40 + 2} \right) = {40^2} - {2^2} = 1600 - 4 = 1596\)

b) \({102^2} = {\left( {100 + 2} \right)^2} = {100^2} + 2.100.2 + {2^2} = 10000 + 400 + 4 = 10404\)

c) \({198^2} = {\left( {200 - 2} \right)^2} = {200^2} - 2.200.2 + {2^2} = 40000 - 800 + 4 = 39204\)

d) \({75^2} - {25^2} = \left( {75 + 25} \right)\left( {75 - 25} \right) = 100.50 = 5000\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close