Bài 1,2,3 mục I trang 78,79,80 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài 1,2,3 mục I Nhận thức kiến thức trang 78,79,80 VBT Sinh học 8: Quan sát hình 31 – 1 SGK, cùng với những hiểu biết của bản thân hãy trả lời những câu sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài tập 1

Quan sát hình 31 – 1 SGK, cùng với những hiểu biết của bản thân hãy trả lời những câu sau:

1.Sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài biểu hiện như thế nào?

2.Hệ tiêu hóa đóng vai trò gì trong sự trao đổi chất?

3.Hệ hô hấp có vai trò gì?

4.Hệ tuần hoàn thực hiện vai trò nào trong sự trao đổi chất?

5.Hệ bài tiết có vai trò gì trong sự trao đổi chất?

Lời giải chi tiết:

1.Môi trường ngoài cung cấp ôxi, thức ăn, nước, muối khoáng qua hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết; đồng thời tiếp nhận CO2, chất bã, phân, nước tiểu, mồ hôi.

2.Hệ tiêu hóa biến thức ăn thành chất dinh dưỡng để cơ thể hấp thụ, đồng thời thải các sản phẩm thừa ra ngoài cơ thể.

3.Hệ hô hấp thực hiện quá trình trao đổi khí ở tế bào và ở phổi. Qua đó, cơ thể nhận O2từ môi trường để cung cấp cho các hoạt động sống, đồng thời thải khí CO2 ra ngoài môi trường.

4.Hệ tuần hoàn tham gia vận chuyển các chất:

+ Mang O2 từ hệ hô hấp và chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa tới các tế bào.

+ Mang các sản phẩm thải (CO2, nước tiểu và các chất độc) từ các tế bào đi tới hệ hô hấp và hệ bài tiết.

5.Hệ bài tiết giúp cơ thể lọc thải các chất dư thừa và các chất độc hại qua mồ hôi, nước tiểu.

Bài tập 2

1.Máu và nước mô cung cấp những gì cho tế bào?

2.Hoạt động sống của tế bào đã tạo ra những sản phẩm gì?

3.Những sản phẩm trao đổi của tế bào vào nước mô rồi vào máu được đưa tới đâu?

4.Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện như thế nào?

Lời giải chi tiết:

1.Máu và nước mô cung cấp khí ôxi, các chất dinh dưỡng cho tế bào thực hiện các hoạt động sống.

2.Hoạt động sống của tế bào đã thải ra các sản phẩm phân hủy (phân, nước tiểu), khí CO2.

3.Những sản phẩm trao đổi của tế bào vào nước mô rồi vào máu:

- Các sản phẩm phân hủy được thải vào môi trường trong rồi đưa tới cơ quan bài tiết.

- Khí CO2 được đưa tới phổi để thải ra ngoài.

4.Sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện:

- Các chất dinh dưỡng và ôxi tiếp nhận từ máu và nước mô được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống.

- Các sản phẩm phân hủy được đưa vào môi trường trong, đưa tới cơ quan bài tiết, còn khí CO2 được đưa tới phổi để thải ra ngoài.

Bài tập 3

Qua sơ đồ hình 31-2 SGK, em hãy phân tích mối quan hệ giữa traoỊ đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài và trao đổi chất của tế bào với mỏ trường trong.

Lời giải chi tiết:

+ TĐC ở cấp độ cơ thể tạo điều kiện cho TĐC ở cấp độ tế bào. Không có sự TĐC ở cấp độ cơ thể thì cũng không có TĐC ở cấp độ tế bào

+ ngược lại : TĐC ở cấp độ tế bào giúp cho từng tế bào tồn tại và phát triển, trên cơ sở đó cơ thể tồn tại và phát triển.

Sự TĐC ở cấp độ tế bào và TĐC ở cấp độ cơ thể có mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ, không thể thiếu 1 trong 2 quá trình trên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close