Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 4 Global Success - Đề số 3

Đề bài

Listening
Câu 1 :

Listen and number.

1. 

2. 

3. 

4. 

Câu 2 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Listen and match. 

1. Nam 

2. Linh

3. Minh

4. Hoa

a. September

b. March

c. July

d. January

Quảng cáo
decumar
Câu 3 :

Listen and complete.

1. Can he

? - Yes, he can.

2. How many 

are there at your school?

 - There are two.

3. When do you have 

? - I have it on Mondays.

Where were you last weekend? - I was in the 

.

Reading and Writing
Câu 1 :

Read and choose A, B or C.

Câu 1.1 :

1. What do you do on Wednesdays?

 • A

  I do housework.

 • B

  I study at school.

 • C

  I ride a bike.

Câu 1.2 :

2. Where’s your house?

 • A

  It’s in the city.

 • B

  It’s in the village.

 • C

  It’s in the mountains.

Câu 1.3 :

3. What subjects do you have today?

 • A

  I have English.

 • B

  I have science.

 • C

  I have art.

Câu 1.4 :

4. Is your sports day in June?

 • A

  No, it isn’t.

 • B

  No, it is.

 • C

  Yes, it is.

Câu 1.5 :

5. What does he want to eat?

 

 • A

  He wants to eat cake.

 • B

  He wants to eat chicken.

 • C

  He wants to eat chips.

Câu 2 :

Choose the correct answer.

Câu 2.1 :

1. Where _______ she from?

 • A

  does

 • B

  are

 • C

  is

Câu 2.2 :

2. What do you do ________ Saturdays?

 • A

  on

 • B

  in

 • C

  at

Câu 2.3 :

3. She can _______ a bike.

 • A

  ride

 • B

  rides

 • C

  riding

Câu 2.4 :

4. Why do you like art? - _______ I want to be a painter. 

 • A

  But

 • B

  And

 • C

  Because

Quảng cáo
decumar
Câu 3 :

Read and decide each sentence below is T (True) or F (False).

My name is Annie. I’m nine years old. I live in a big city. I can ride a bike but I can’t swim. Every Monday, I play football with my brother. Every Tuesday, I sing English songs with my friends at school. On Wednesdays, I help my mum do housework. On Thursdays, I roller skate in the park. Every Friday, I ride a bike.

Câu 3.1 :

1. Annie sings English songs on Tuesdays.

 • A

  T

 • B

  F

Câu 3.2 :

2. Annie lives in a village. 

 • A

  T

 • B

  F

Câu 3.3 :

3. Annie can swim.

 • A

  T

 • B

  F

Câu 3.4 :

4. Annie does housework with her mum every Thursday.

 • A

  T

 • B

  F

Câu 3.5 :

5. Annie rides a bike on Fridays. 

 • A

  T

 • B

  F

Câu 4 :

Read and complete. Use the given words.

juice      park        roller-skate      friend      football

Ken is ten years old. His best (1) _________ is Adam. Ken and Adam like to play (2) _________. They play in the (3) _________. Sometimes they (4) _________ with other kids. They have lots of fun. Before going home, they drink some (5) ________.

1. 

2.

3. 

4. 

5. 

Câu 5 :

Write suitable answers to the questions, using the words in the brackets.

1. How many buildings are there in your school? (three)

2. Where were you last weekend? (London)

3. When do you have maths? (Mondays)

4. When’s your birthday? (July)

Lời giải và đáp án

Listening
Câu 1 :

Listen and number.

1. 

Đáp án :

1. 

2. 

Đáp án :

2. 

3. 

Đáp án :

3. 

4. 

Đáp án :

4. 

Lời giải chi tiết :

1. d

2. a

3. c

4. b

Bài nghe: 

1. When’s your birthday?

    My birthday’s in October.

2. How many computer rooms are there at your school?

   There are three.

3. Is your sports day in November?

   Yes, it is.

4. What subjects do you have today?

    I have art.

Tạm dịch:

1. Sinh nhật bạn vào khi nào?

    Sinh nhật tớ vào tháng 10.

2. Có bao nhiêu phòng máy tính trong trường của bạn?

    Có 3 phòng.

3. Ngày hội thể thao của bạn diễn ra vào tháng 11 phải không?

    Đúng vậy. 

4. Hôm nay bạn có những môn gì?

   Tớ có môn mĩ thuật.

Câu 2 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Listen and match. 

1. Nam 

2. Linh

3. Minh

4. Hoa

a. September

b. March

c. July

d. January

Đáp án

1. Nam 

b. March

2. Linh

d. January

3. Minh

a. September

4. Hoa

c. July

Lời giải chi tiết :

1. b

2. d

3. a

4. c

Bài nghe:

1. When’s Nam’s birthday?

    It’s in March.

2. When’s Linh’s birthday?

    It’s in January.

3. When’s Minh’s birthday?

    It’s in September.

4. When’s Hoa’s birthday?

    It’s in July.

Tạm dịch:

1. Sinh nhật của Nam vào khi nào?

   Vào tháng 3.

2. Sinh nhật của Linh vào khi nào?

    Vào tháng 1.

3. Sinh nhật của Minh vào khi nào?

    Vào tháng 9.

4. Sinh nhật của Hoa vào khi nào?

   Vào tháng 7.

Câu 3 :

Listen and complete.

1. Can he

? - Yes, he can.

Đáp án :

1. Can he

? - Yes, he can.

2. How many 

are there at your school?

 - There are two.

Đáp án :

2. How many 

are there at your school?

 - There are two.

3. When do you have 

? - I have it on Mondays.

Đáp án :

3. When do you have 

? - I have it on Mondays.

Where were you last weekend? - I was in the 

.

Đáp án :

Where were you last weekend? - I was in the 

.

Lời giải chi tiết :

1. ride a horse

2. playgrounds

3. science

4. countryside

Bài nghe:

1. Can he ride a horse?

    Yes, he can.

2. How many playgrounds are there at your school?

    There are two.

3. When do you have science?

    I have it on Mondays.

4. Where were you last weekend?

    I was in the countryside.

Tạm dịch:

1. Anh ấy có thể cưỡi ngựa không?

   Anh ấy có thể.

2. Có bao nhiêu sân chơi trong trường của bạn?

   Có 2.

3. Khi nào bạn có môn khoa học?

    Tớ có môn này vào những ngày thứ Hai.

4. Bạn đã ở đâu cuối tuần trước?

   Tớ đã ở vùng nông thôn.

Reading and Writing
Câu 1 :

Read and choose A, B or C.

Câu 1.1 :

1. What do you do on Wednesdays?

 • A

  I do housework.

 • B

  I study at school.

 • C

  I ride a bike.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bạn làm gì vào những ngày thứ Tư?

A. Tôi làm việc nhà.

B. Tôi học ở trường.

C. Tôi đạp xe.

=> Chọn C

Câu 1.2 :

2. Where’s your house?

 • A

  It’s in the city.

 • B

  It’s in the village.

 • C

  It’s in the mountains.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nhà của bạn ở đâu?

A. Nó ở trong thành phố.

B. Nó ở trong một ngôi làng.

C. Nó ở cùng núi.

=> Chọn B

Câu 1.3 :

3. What subjects do you have today?

 • A

  I have English.

 • B

  I have science.

 • C

  I have art.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hôm nay bạn có môn gì?

A. Tớ có môn tiếng Anh,

B. Tớ có môn khoa học.

C. Tớ có môn mĩ thuật.

=> Chọn A

Câu 1.4 :

4. Is your sports day in June?

 • A

  No, it isn’t.

 • B

  No, it is.

 • C

  Yes, it is.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Câu B sai cấu trúc câu, câu C không đúng với thông tin trong hình.

Tạm dịch:

Ngày hội thể thao của bạn diễn ra vào tháng 7 phải không?

Đúng vậy.

=> Chọn C

Câu 1.5 :

5. What does he want to eat?

 

 • A

  He wants to eat cake.

 • B

  He wants to eat chicken.

 • C

  He wants to eat chips.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Anh ấy muốn ăn gì?

A. Anh ấy muốn ăn bánh ngọt.

B. Anh ấy muốn ăn gà.

C. Anh ấy muốn ăn khoai tây chiên.

=> Chọn B

Câu 2 :

Choose the correct answer.

Câu 2.1 :

1. Where _______ she from?

 • A

  does

 • B

  are

 • C

  is

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc hỏi ai đó đến từ đâu: Where + to be + S + from?

Chủ ngữ “she” đi kèm động từ to be “is”.

Where is she from?

(Cô ấy đến từ đâu?)

Chọn C

Câu 2.2 :

2. What do you do ________ Saturdays?

 • A

  on

 • B

  in

 • C

  at

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Với những ngày trong tuần, ta dùng kèm giới từ “on”.

What do you do on Saturdays?

(Bạn làm gì vào những ngày thứ Bảy?)

Chọn A

Câu 2.3 :

3. She can _______ a bike.

 • A

  ride

 • B

  rides

 • C

  riding

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sau động từ khuyết thiếu “can” là động từ nguyên thể với tất cả mọi chủ ngữ, mang nghĩa “có thể làm gì”.

She can ride a bike.

(Cô ấy có thể đi xe đạp.)

Câu 2.4 :

4. Why do you like art? - _______ I want to be a painter. 

 • A

  But

 • B

  And

 • C

  Because

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Câu hỏi hỏi về lý do (dùng “Why”) nên câu trả lời ta dùng “Because”.

Why do you like art? - Because I want to be a painter.

(Tại sao bạn thích môn mĩ thuật? – Bởi vì tớ muốn trở thành một hoạ sĩ.)

Câu 3 :

Read and decide each sentence below is T (True) or F (False).

My name is Annie. I’m nine years old. I live in a big city. I can ride a bike but I can’t swim. Every Monday, I play football with my brother. Every Tuesday, I sing English songs with my friends at school. On Wednesdays, I help my mum do housework. On Thursdays, I roller skate in the park. Every Friday, I ride a bike.

Câu 3.1 :

1. Annie sings English songs on Tuesdays.

 • A

  T

 • B

  F

Đáp án : A

Câu 3.2 :

2. Annie lives in a village. 

 • A

  T

 • B

  F

Đáp án : B

Câu 3.3 :

3. Annie can swim.

 • A

  T

 • B

  F

Đáp án : B

Câu 3.4 :

4. Annie does housework with her mum every Thursday.

 • A

  T

 • B

  F

Đáp án : B

Câu 3.5 :

5. Annie rides a bike on Fridays. 

 • A

  T

 • B

  F

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch đoạn văn:

Tôi tên là Annie. Tôi chín tuổi. Tôi sống ở một thành phố lớn. Tôi có thể đi xe đạp nhưng tôi không biết bơi. Thứ Hai hàng tuần, tôi chơi bóng đá với anh trai tôi. Thứ Ba hàng tuần, tôi hát những bài hát tiếng Anh với bạn bè ở trường. Vào thứ Tư, tôi giúp mẹ làm việc nhà. Vào thứ Năm, tôi trượt patin trong công viên. Thứ Sáu hàng tuần, tôi đi xe đạp.

1. Annie sings English songs on Tuesdays.

(Annie hát những bài hát tiếng Anh vào những ngày thứ 3.)

Thông tin: Every Tuesday, I sing English songs with my friends at school.

(Thứ Ba hàng tuần, tôi hát những bài hát tiếng Anh với bạn bè ở trường.)

=> True

2. Annie lives in a village.

(Annie sống trong một ngôi làng.)                                                           

Thông tin: I live in a big city.

(Tôi sống ở một thành phố lớn.)

=> False

3. Annie can swim. 

(Annie có thể bơi.)                                                                                                   

Thông tin: I can ride a bike but I can’t swim.

(Tôi có thể đi xe đạp nhưng tôi không biết bơi.)

=> False

4. Annie does housework with her mum every Thursday.

(Annie làm việc nhà cùng mẹ vào mỗi thứ Năm.)

Thông tin: On Wednesdays, I help my mum do housework.

(Vào thứ Tư, tôi giúp mẹ làm việc nhà.)

=> False

5. Annie rides a bike on Fridays.

(Annie đi xe đạp vào những ngày thứ Sáu.)

Thông tin: Every Friday, I ride a bike.

(Vào mỗi thứ Sau, tôi đi xe đạp.)

=> True

Câu 4 :

Read and complete. Use the given words.

juice      park        roller-skate      friend      football

Ken is ten years old. His best (1) _________ is Adam. Ken and Adam like to play (2) _________. They play in the (3) _________. Sometimes they (4) _________ with other kids. They have lots of fun. Before going home, they drink some (5) ________.

1. 

Đáp án :

1. 

2.

Đáp án :

2.

3. 

Đáp án :

3. 

4. 

Đáp án :

4. 

5. 

Đáp án :

5. 

Phương pháp giải :

juice (n): nước ép

park (n): công viên

roller-skate (v): trượt patin

friend (n): bạn

football (n): bóng đá

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn hoàn chỉnh:

Ken is ten years old. His best (1) friend is Adam. Ken and Adam like to play (2) football. They play in the (3) park. Sometimes they (4) roller-skate with other kids. They have lots of fun. Before going home, they drink some (5) juice.

Tạm dịch:

Ken 10 tuổi. Bạn thân nhất của cậu ấy là Adam. Kan và Adam thích chơi bóng đá. Họ chơi trong công viên. Thỉnh thoảng họ cũng trượt patin cũng những bạn nhỏ khác. Họ chơi rất vui. Trước khi về nhà, họ uống nước ép.

Câu 5 :

Write suitable answers to the questions, using the words in the brackets.

1. How many buildings are there in your school? (three)

Đáp án :

Lời giải chi tiết :

How many buildings are there in your school?

(Có bao nhiêu toà nhà trong trường của bạn?)

There are three.

(Có 3.)

Hoặc: There are three buildings in my school.

(Có 3 toà nhà trong trường của tớ.)

2. Where were you last weekend? (London)

Đáp án :

Lời giải chi tiết :

Where were you last weekend? 

(Cuối tuần trước bạn đã ở đâu?)

I was in London.

(Tớ đã ở Luân Đôn.)

3. When do you have maths? (Mondays)

Đáp án :

Lời giải chi tiết :

When do you have maths? 

(Khi nào bạn có môn toán?)

I have maths on Mondays.

(Tớ có môn toán vào các ngày thứ Hai.)

4. When’s your birthday? (July)

Đáp án :

Lời giải chi tiết :

When’s your birthday?

(Sinh nhật của bạn vào khi nào?)

It’s in July.

(Nó vào tháng 7.)

 • Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 4 Global Success - Đề số 4

  Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 4 Global Success - Đề số 4

  Listen and number. Listen and draw lines. Listen and complete. Choose the best answer. Look. Read and decide True or False. Read and choose A, B or C. Choose the correct answer. Read and decide each sentences below is T (True) or F (False). Read and complete. Use the given words. Write suitable answers to the questions, using the words in the brackets

 • Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 4 Global Success - Đề số 5

  Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 4 Global Success - Đề số 5

  Listen and number. Listen and draw lines. Listen and complete. Choose the best answer. Look. Read and decide True or False. Read and choose A, B or C. Choose the correct answer. Read and decide each sentences below is T (True) or F (False). Read and complete. Use the given words. Write suitable answers to the questions, using the words in the brackets.

 • Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 4 Global Success - Đề số 2

  Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 4 Global Success - Đề số 2

  Listen and number. Listen and draw lines. Listen and complete. Choose the best answer. Look. Read and decide True or False. Read and choose A, B or C. Choose the correct answer. Read and decide each sentences below is T (True) or F (False). Read and complete. Use the given words. Write suitable answers to the questions, using the words in the brackets

 • Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 4 Global Success - Đề số 1

  Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 4 Global Success - Đề số 1

  Listen and number. Listen and choose the correct answers. Listen and answer question with ONE word. Choose the best answer. Look. Read and decide True or False. Read and answer. Use ONE word only. Read and complete. Rearrange the words to make correct sentences.

 • Đề cương ôn tập học kì 1 Tiếng Anh 4 - Global Success

  Đề cương ôn tập học kì 1 Tiếng Anh 4 - Global Success

  Unit 1. My friends 1. Từ vựng: Tên một số đất nước 2. Ngữ pháp: Hỏi ai đó đến từ đâu Unit 2. Time and daily routines 1. Từ vựng: Giờ giấc, một số hoạt động thường ngày 2. Ngữ pháp: Hỏi giờ, hỏi xem ai đó làm gì lúc mấy giờ

close