Đề thi giữa kì 1 KHTN 8 Cánh diều - Đề số 4

Tải về

Câu 1: Công dụng của ống nghiệm là A. chứa hóa chất thí nghiệm. B. cố định ống nghiệm. C. đun nóng hóa chất. D. bảo quản hóa chất.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 8 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề thi

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Công dụng của ống nghiệm là

A. chứa hóa chất thí nghiệm.                         B. cố định ống nghiệm.

C. đun nóng hóa chất.                                     D. bảo quản hóa chất.

Câu 2: Trong các quá trình sau, quá trình nào xảy ra biến đổi hóa học?

A. Bóng đèn phát sáng, kèm theo tỏa nhiệt.

B. Hòa tan đường vào nước để được nước đường.

C. Đun nóng đường, đường chảy rồi chuyển màu đen, có mùi hắc.

D. Trời nắng, nước bốc hơi hình thành mây.

Câu 3: Cho phản ứng:  copper + sulfur → copper sulfur. Số chất tham gia trong  phản ứng trên là:

A. 3                 B. 4                 C. 2                 D. 1

Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong phản ứng hoá học, các nguyên tử bị phá vỡ.

B. Trong phản ứng hoá học, liên kết trong các phân tử bị phá vỡ.

C. Trong phản ứng hoá học, liên kết trong các phân tử không bị phá vỡ.

D. Trong phản ứng hoá học các phân tử được bảo toàn.

Câu 5: Thể tích của 0,25 mol khí nitrogen ở điều kiện chuẩn là (làm tròn đến số thập phân thứ nhất):

A. 6,2 lít          B. 7,0 lít          C. 6,5 lít          D. 5,6 lít

Câu 6: Một lá sắt (iron) nặng 28 g để ngoài không khí, xảy ra phản ứng với oxygen, tạo ra gỉ sắt. Sau một thời gian, cân lại lá sắt, thấy khối lượng thu được là 31,2 g. Khối lượng khí oxygen đã phản ứng là

A. 3,2 g.

B. 1,6 g.

C. 6,4g.

D. 24,8 g.

Câu 7: Khối lượng NaOH có trong 300 m L dung dịch nồng độ 0,15 M là

A. 1,8 g.

B. 0,045 g.

C. 4,5g.

D. 0,125g.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn a gam bột aluminium cần dùng hết 19,2 gam khí O2 và thu được b gam aluminium oxide (Al2O3) sau khi kết thúc phản ứng. Giá trị của a và b lần lượt là

A. 21,6 và 40,8.

B. 91,8 và 12,15.

C. 40,8 và 21,6.

D. 12,15 và 91,8.

Câu 9: Chất xúc tác là chất

A. làm tăng tốc độ của phản ứng

B. làm tăng tốc độ của phản ứng nhưng không bị thay đổi sau phản ứng.

C. làm tăng tốc độ của phản ứng và bị thay đổi sau phản ứng.

D. làm tăng tốc độ của phản ứng và bị thay đổi sau phản ứng.

Câu 10: Công thức hóa học của acid có trong dịch vị dạ dày là

A. CH3COOH.

B. H2SO4

C. HNO3

D. HCl

Câu 11: Dãy gồm các dung dịch nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh?

A. NaOH, BaCl2, HBr, KOH.

B. NaOH, Na2SO4, KCl, H2O2.

C. NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, KOH.

D. NaOH, NaNO3, KOH, HNO3.

Câu 12: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?

A. Fe2O3.

B. NaCl.

C. CO2.

D. HNO3.

Câu 13: Cho các chất sau: KCl, NaOH, MgSO4, HNO3, P2O5, NaNO3. Số chất thuộc loại muối là

A. 1.    B. 2.    C. 3.    D. 4.

Câu 14: Dung dịch acid thường có giá trị PH là:

A.pH > 7                                 B. pH < 7                                C. pH = 7                    D. pH> 14

Câu 15: Chất nào sau đây trong phân lân, cung cấp nguyên tố đa lượng cho cây trồng?

A. MgCl2.   B. Na2CO3.   C. Ca(H2PO4)2.   D. CaSO4.

II. Tự luận

Câu 1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

 

Câu 2: Cho một thanh sắt (Fe) vào cốc đựng 200 mL dung dịch CuSO4 nồng độ a (M). Sau khi phản ứng hoàn toàn, đồng sinh ra bám hết vào thanh sắt. Cân lại thanh sắt thấy khối lượng tăng thêm 0,8 g. Xác định giá trị của a.

 

 

 

Quảng cáo
decumar

Đáp án

Phần trắc nghiệm

1A

2C

3C

4B

5A

6A

7A

8A

9B

10D

11C

12A

13C

14B

15C

 

Câu 1: Công dụng của ống nghiệm là

A. chứa hóa chất thí nghiệm.                         B. cố định ống nghiệm.

C. đun nóng hóa chất.                                     D. bảo quản hóa chất.

Phương pháp giải

Công dụng của ống nghiệm là chứa hóa chất thí nghiệm

Lời giải chi tiết

Đáp án A

Câu 2: Trong các quá trình sau, quá trình nào xảy ra biến đổi hóa học?

A. Bóng đèn phát sáng, kèm theo tỏa nhiệt.

B. Hòa tan đường vào nước để được nước đường.

C. Đun nóng đường, đường chảy rồi chuyển màu đen, có mùi hắc.

D. Trời nắng, nước bốc hơi hình thành mây.

Phương pháp giải

Quá trình biến đổi hóa học có sự thay đổi về chất

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Câu 3: Cho phản ứng:  copper + sulfur → copper sulfur. Số chất tham gia trong  phản ứng trên là:

A. 3                 B. 4                 C. 2                 D. 1

Phương pháp giải

Chất tham gia là chất ban đầu của phản ứng

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong phản ứng hoá học, các nguyên tử bị phá vỡ.

B. Trong phản ứng hoá học, liên kết trong các phân tử bị phá vỡ.

C. Trong phản ứng hoá học, liên kết trong các phân tử không bị phá vỡ.

D. Trong phản ứng hoá học các phân tử được bảo toàn.

Phương pháp giải

Trong phản ứng hóa học số lượng nguyên tử giữ nguyên, liên kết giữa các phân tử bị phá vỡ

Lời giải chi tiết

Đáp án B

Câu 5: Thể tích của 0,25 mol khí nitrogen ở điều kiện chuẩn là (làm tròn đến số thập phân thứ nhất):

A. 6,2 lít          B. 7,0 lít          C. 6,5 lít          D. 5,6 lít

Phương pháp giải

Dựa vào công thức tính thể tích khí: V = n.24,79 lít

Lời giải chi tiết

V = 0,25 . 24,79 = 6,2 lít

Đáp án A

Câu 6: Một lá sắt (iron) nặng 28 g để ngoài không khí, xảy ra phản ứng với oxygen, tạo ra gỉ sắt. Sau một thời gian, cân lại lá sắt, thấy khối lượng thu được là 31,2 g. Khối lượng khí oxygen đã phản ứng là

A. 3,2 g.

B. 1,6 g.

C. 6,4g.

D. 24,8 g.

Phương pháp giải

Dựa vào định luật bảo toàn khối lượng

Lời giải chi tiết

m Fe + m O2 = m sau phản ứng

=> m O2 = 31,2 – 28 = 3,2g

Đáp án A

Câu 7: Khối lượng NaOH có trong 300 m L dung dịch nồng độ 0,15 M là

A. 1,8 g.

B. 0,045 g.

C. 4,5g.

D. 0,125g.

Phương pháp giải

Tính số mol NaOH để tính số gam NaOH

Lời giải chi tiết

n NaOH = CM . V = 0,3 . 0,15 = 0,045 mol

m NaOH = 0,045 . 40 = 1,8g

Đáp án A

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn a gam bột aluminium cần dùng hết 19,2 gam khí O2 và thu được b gam aluminium oxide (Al2O3) sau khi kết thúc phản ứng. Giá trị của a và b lần lượt là

A. 21,6 và 40,8.

B. 91,8 và 12,15.

C. 40,8 và 21,6.

D. 12,15 và 91,8.

Phương pháp giải

Dựa vào số mol O2 và phương trình hóa học để tính mol Al và Al2O3

Lời giải chi tiét

n O2 = 19,2 :32 = 0,6 mol

\(\begin{array}{l}4Al + 3{O_2} \to 2A{l_2}{O_3}\\0,8 \leftarrow 0,6 \to 0,4\end{array}\)

m Al = 0,8 . 27 = 21,6g

m Al2O3 = 0,4 . 102 = 40,8g

Đáp án A

Câu 9: Chất xúc tác là chất

A. làm tăng tốc độ của phản ứng

B. làm tăng tốc độ của phản ứng nhưng không bị thay đổi sau phản ứng.

C. làm tăng tốc độ của phản ứng và bị thay đổi sau phản ứng.

D. làm tăng tốc độ của phản ứng và bị thay đổi sau phản ứng.

Lời giải chi tiết

Đáp án B

Câu 10: Công thức hóa học của acid có trong dịch vị dạ dày là

A. CH3COOH.

B. H2SO4

C. HNO3

D. HCl

Phương pháp giải

Dung dịch acid có trong dịch vị dạ dày là HCl

Lời giải chi tiết

Đáp án D

Câu 11: Dãy gồm các dung dịch nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh?

A. NaOH, BaCl2, HBr, KOH.

B. NaOH, Na2SO4, KCl, H2O2.

C. NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, KOH.

D. NaOH, NaNO3, KOH, HNO3.

Phương pháp giải

Dung dịch base làm quỳ tím chuyển thành màu xanh

Lời giải chi tiết

Đáp án C

Câu 12: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl?

A. Fe2O3.

B. NaCl.

C. CO2.

D. HNO3.

Phương pháp giải

HCl tác dụng được với kim loại, oxide base

Lời giải chi tiết

Đáp án A

Câu 13:Cho các chất sau: KCl, NaOH, MgSO4, HNO3, P2O5, NaNO3. Số chất thuộc loại muối là

A. 1.    B. 2.    C. 3.    D. 4.

Phương pháp giải

Dựa vào khái niệm của muối

Lời giải chi tiết

KCl, MgSO4, NaNO3 là muối

Đáp án C

Câu 14: Dung dịch acid thường có giá trị pH là:

A.pH > 7                                 B. pH < 7                                C. pH = 7                    D. pH> 14

Phương pháp giải

Dung dịch acid thường có giá trị pH < 7

Lời giải chi tiết

Đáp án B

Câu 15: Chất nào sau đây trong phân lân, cung cấp nguyên tố đa lượng cho cây trồng?

A. MgCl2.   B. Na2CO3.   C. Ca(H2PO4)2.   D. CaSO4.

Lời giải chi tiết

Đáp án C

II. Tự luận

 

Câu 1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}(1)2NaOH + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\\(2)N{a_2}S{O_4} + BaC{l_2} \to BaS{O_4} + 2NaCl\\(3)NaCl + AgN{O_3} \to NaN{O_3} + AgN{O_3}\end{array}\)

Câu 2: Cho một thanh sắt (Fe) vào cốc đựng 200 mL dung dịch CuSO4 nồng độ a (M). Sau khi phản ứng hoàn toàn, đồng sinh ra bám hết vào thanh sắt. Cân lại thanh sắt thấy khối lượng tăng thêm 0,8 g. Xác định giá trị của a.

Phương pháp giải

Dựa vào khái niệm tính chất vật lí, tính chất hóa học của muối

Lời giải chi tiết:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Số mol Fe phản ứng = số mol CuSO4 = 0,2a mol = số mol Cu tạo thành.

⇒⇒Khối lượng tăng thêm = khối lượng Cu - khối lượng Fe.

= 64. 0,2a – 56. 0,2a = 0,8 (g).

Vậy a = 0,5.Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close