Đề kiểm tra học kì 1 Toán 3 Kết nối tri thức - Đề số 9

Tải về

Một hộp bánh chứa được nhiều nhất 6 cái bánh. Nếu có 87 cái bánh thì cần ít nhất bao nhiêu cái hộp như thế? Biết x – 59 = 264. Vậy x bằng:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Hình tròn bên có số đường kính là:

A. 5                            

B. 4                            

C. 3                            

D. 2

Câu 2. Nhiệt độ cơ thể của người bình thường là:

A.36oC                      

B. 37oC                     

C. 38oC                     

D. 25oC

Câu 3. Một hộp bánh chứa được nhiều nhất 6 cái bánh. Nếu có 87 cái bánh thì cần ít nhất bao nhiêu cái hộp như thế?

A. 14 hộp                  

B. 15 hộp                  

C. 16 hộp                  

D. 17 hộp

Câu 4. Hoa có 64 chiếc bút chì màu. Hoa chia cho Hồng $\frac{1}{4}$ số bút chì màu Hoa có. Hỏi Hồng được chia bao nhiêu cái bút chì màu?

A. 32 cái bút                        

B. 15 cái bút             

C. 16 cái bút                        

D. 18 cái bút

Câu 5. Biết x – 59 = 264. Vậy x bằng:

A. 323                       

B. 205                       

C. 215                       

D. 313

Câu 6. Hình vẽ bên có:

A. 3 hình tam giác, 3 hình tứ giác

B. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác

C. 3 hình tam giác, 2 hình tứ giác

D. 5 hình tam giác, 3 hình tứ giác

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 665 + 245             

b) 600 – 387             

c) 284 x 3                  

d) 780 : 4

Câu 2. Tìm x:

a) x : 5 = 360 : 6                              

b) 896 : x = 8

Câu 3. Tính giá trị của biểu thức:

a) (475 – 384) x 3                            

b) 345 + 87 : 3

Câu 4. Bác An có một mảnh vườn như hình vẽ. Tính chu vi của ao cá và trang trại nuôi bò của bác An.

Câu 5. Trong vườn nhà Mai có 24 cây bưởi. Số cây cam gấp 3 lần số cây bưởi. Hỏi trong vườn nhà Mai có tất cả bao nhiêu cây bưởi và cây cam?

Đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. D

2. B

3. B

4. C

5. A

6. D

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:       

a) 665 + 245             

b) 600 – 387             

c) 284 x 3                  

d) 780 : 4

Phương pháp giải

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện nhân lần lượt từ phải sang trái

- Thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải

Lời giải chi tiết

 

Câu 2. Tìm x:

a) x : 5 = 360 : 6                              

b) 896 : x = 8

Phương pháp giải

Bước 1: Tính giá trị của vế phải

Bước 2: Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

              Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương

 Lời giải chi tiết

a) x : 5 = 360 : 6      

    x : 5 = 60

    x = 60 x 5

    x = 300                 

b) 896 : x = 8

    x = 896 : 8

    x = 112

 Câu 3. Tính giá trị của biểu thức:

a) (475 – 384) x 3                            

b) 345 + 87 : 3

Phương pháp giải

- Với biểu thức chỉ có dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước.

- Với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước. Thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết

a) (475 – 384) x 3 = 91 x 3

                             = 273                             

b) 345 + 87 : 3 = 345 + 29

                         = 374

Câu 4. Bác An có một mảnh vườn như hình vẽ. Tính chu vi của ao cá và trang trại nuôi bò của bác An.

Phương pháp giải

Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài 3 cạnh của tam giác đó.

Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài 4 cạnh của tam giác đó.

Lời giải chi tiết

Chu vi của ao cá là

30 + 40 + 50 = 120 (m)

Độ dài cạnh EC là

60 – 30 = 30 (m)

Chu vi của trang trại nuôi bò là

50 + 60 + 40 + 30 = 180 (m)

Đáp số: Ao cá: 120 m

                     Trại nuôi bò: 180 m

Câu 5. Trong vườn nhà Mai có 24 cây bưởi. Số cây cam gấp 3 lần số cây bưởi. Hỏi trong vườn nhà Mai có tất cả bao nhiêu cây bưởi và cây cam?

Phương pháp giải

- Tìm số cây cam = Số cây bưởi x 3

- Tim tổng số cây cam và cây bưởi

Lời giải chi tiết

Số cây cam trong vườn nhà Mai là

24 x 3 = 72 (cây)

Trong vườn nhà Mai có tất cả số cây bưởi và cây cam là

24 + 72 = 96 (cây)

Đáp số: 96 cây

Tải về

Quảng cáo
close