Đề kiểm tra học kì 1 Toán 3 Kết nối tri thức - Đề số 15

Đề bài

I. Trắc nghiệm
Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1 :

Số 285 được đọc là:

 • A

  Hai trăm tám mươi lăm

 • B

  Hai tám năm

 • C

  Hai trăm tám năm

 • D

  Hai trăm tám chục năm đơn vị

Câu 2 :

Năm nay bố 42 tuổi, con 6 tuổi. Tuổi bố gấp tuổi con số lần là:

 • A

  35 lần

 • B

  6 lần

 • C

  7 lần

 • D

  8 lần

Câu 3 :

Hình vẽ bên có mấy góc vuông:

 • A

  4

 • B

  5

 • C

  6

 • D

  7

Quảng cáo
decumar
Câu 4 :

8m 50mm = ......... mm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 • A

  850    

 • B

  85       

 • C

  8005

 • D

  8050

Câu 5 :

Một đoàn khách gồm 55 người muốn qua sông. Mỗi chuyến thuyền chỉ chở được 5 người kể cả người lái thuyền. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thuyền để chở hết số khách đó.

 • A

  12 thuyền      

 • B

  13 thuyền      

 • C

  14 thuyền      

 • D

  15 thuyền

Câu 6 :

Hộp cà phê cân nặng 132 g, vỏ hộp cân nặng 12 g. Biết mỗi gói cà phê nhỏ ở trong hộp nặng 8g. Hỏi hộp cà phê đó có bao nhiêu gói?

 • A

  16 gói

 • B

  15 gói            

 • C

  18 gói

 • D

  20 gói

II. Tự luận
Câu 1 :

Đặt tính rồi tính.

215 x 3                                                         

284 : 2

Câu 2 :

Điền dấu >, <, =

a) 1 kg ...... 900 g + 10 g

b) 180 mm ....... 19 cm

c) 4 $\ell $ ........ 4000 ml

Câu 3 :

Điền số thích hợp vào ô trống:

Quảng cáo
decumar
Câu 4 :

An có 9 nhãn vở. Bình có số nhãn vở gấp 5 lần số nhãn vở của An. Chi có số nhãn vở gấp 2 lần số nhãn vở của Bình. Hỏi Chi có bao nhiêu nhãn vở?

Câu 5 :

Hình bên có:

…… đoạn thẳng

…… đường thẳng

……. hình tam giác

……. hình tứ giác

Lời giải và đáp án

I. Trắc nghiệm
Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1 :

Số 285 được đọc là:

 • A

  Hai trăm tám mươi lăm

 • B

  Hai tám năm

 • C

  Hai trăm tám năm

 • D

  Hai trăm tám chục năm đơn vị

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc số lần lượt từ hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị

Lời giải chi tiết :

Số 285 được đọc là: Hai trăm tám mươi lăm

Câu 2 :

Năm nay bố 42 tuổi, con 6 tuổi. Tuổi bố gấp tuổi con số lần là:

 • A

  35 lần

 • B

  6 lần

 • C

  7 lần

 • D

  8 lần

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Muốn tìm tuổi bố gấp bao nhiêu lần tuổi con, ta lấy tuổi bố chia cho tuổi con

Lời giải chi tiết :

Tuổi bố gấp tuổi con số lần là: 42 : 6 = 7 (lần)

Câu 3 :

Hình vẽ bên có mấy góc vuông:

 • A

  4

 • B

  5

 • C

  6

 • D

  7

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sử dụng ê ke để kiểm tra các góc vuông

Lời giải chi tiết :

Hình vẽ bên có 6 góc vuông.

Câu 4 :

8m 50mm = ......... mm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 • A

  850    

 • B

  85       

 • C

  8005

 • D

  8050

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi: 1m = 1000 mm

Lời giải chi tiết :

Đổi: 8m 50mm = 8000 mm + 50 mm = 8050 mm

Câu 5 :

Một đoàn khách gồm 55 người muốn qua sông. Mỗi chuyến thuyền chỉ chở được 5 người kể cả người lái thuyền. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu thuyền để chở hết số khách đó.

 • A

  12 thuyền      

 • B

  13 thuyền      

 • C

  14 thuyền      

 • D

  15 thuyền

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thực hiện phép chia 55 : 4 rồi chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

Mỗi chuyến thuyền chỉ chở được 5 người kể cả người lái thuyền hay mỗi chuyến thuyền chỉ chở được 4 người khách.

Ta có 55 : 4 = 13 (dư 3)

Vậy cần ít nhất 14 thuyền để chở hết số khách đó.

Câu 6 :

Hộp cà phê cân nặng 132 g, vỏ hộp cân nặng 12 g. Biết mỗi gói cà phê nhỏ ở trong hộp nặng 8g. Hỏi hộp cà phê đó có bao nhiêu gói?

 • A

  16 gói

 • B

  15 gói            

 • C

  18 gói

 • D

  20 gói

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Tìm cân nặng của các gói cà phê = Cân nặng của hộp cà phê – cân nặng vỏ hộp

- Số gói cà phê = Cân nặng của các gói cà phê : cân nặng của mỗi gói nhỏ

Lời giải chi tiết :

Cân nặng của các gói cà phê là: 132 – 12 = 120 (g)

Hộp cà phê đó có số gói là: 120 : 8 = 25 (gói)

II. Tự luận
Câu 1 :

Đặt tính rồi tính.

215 x 3                                                         

284 : 2

Phương pháp giải :

- Đặt tính theo quy tắc đã học

- Nhân lần lượt từ phải sang trái; Chia lần lượt từ trái sang phải

Lời giải chi tiết :

Câu 2 :

Điền dấu >, <, =

a) 1 kg ...... 900 g + 10 g

b) 180 mm ....... 19 cm

c) 4 $\ell $ ........ 4000 ml

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi 1 kg = 1000g, 1 cm = 10 mm

1$\ell $ = 1000 ml

Lời giải chi tiết :

a) 1 kg > 900 g + 10 g

b) 180 mm < 19 cm

c) 4 $\ell $ = 4000 ml

Câu 3 :

Điền số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải :

Tính ngược từ cuối rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

65 + 205 = 270

270 – 222 = 48

48 x 2 = 96

96  : 4 = 24

Ta điền như sau:

Câu 4 :

An có 9 nhãn vở. Bình có số nhãn vở gấp 5 lần số nhãn vở của An. Chi có số nhãn vở gấp 2 lần số nhãn vở của Bình. Hỏi Chi có bao nhiêu nhãn vở?

Phương pháp giải :

Tìm số nhãn vở của Bình = số nhãn vở của An x 5

Tìm số nhãn vở của Chi = số nhãn vở của Bình x 2

Lời giải chi tiết :

 

Số nhãn vở của Bình là:

9 x 5 = 45 (nhãn vở)

Số nhãn vở của Chi là:

45 x 2 = 90 (nhãn vở)

Đáp số: 90 nhãn vở

Câu 5 :

Hình bên có:

…… đoạn thẳng

…… đường thẳng

……. hình tam giác

……. hình tứ giác

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để xác định số đoạn thẳng, đường thẳng, hình tam giác, hình tứ giác

Lời giải chi tiết :

Hình bên có:

15 đoạn thẳng

1 đường thẳng

6 hình tam giác

3 hình tứ giác.

close