Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Hóa học 8

Quảng cáo

Đề bài

Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. Câu nào đúng trong các câu sau đây?

A. Công thức hoá học đúng của nước biển là NaCl.

B. 2 gam nguyên tử hiđro có số nguyên tử ít hơn số nguyên tử trong 32 gam lưu huỳnh.

C. Số phân tử có trong 32 gam khí oxi bằng số phân tử có trong 2 gam khí hiđro.

D. 28 gam bột sắt có số mol là 0,25 mol.

Câu 2. Thể tích của 2,8 gam khí CO ở đktc là

A. 5,6 lít.                         B. 2,24 lít.                          C. 1,12 lít.                     D. 11,2 lít.

Câu 3. Số nguyên tử kẽm trong 13 gam kẽm là

A. 6.1023                          B. 12.1023                          C. 1,2.1023                    D. 1,8.1023

Câu 4. Khối lượng nước để có số phân tứ nước bằng số phân tử NaOH có trong 20 gam NaOH là

A.8 gam.                          B. 9 gam.                           C. 10 gam.                    D. 18 gam.

Câu 5. Số phân tử H2 có trong 112 ml khí H2 (đktc) là

A. 3.1021.                         B. 6.1022.                           C. 0,6.1023.                   D. 3.1023.

Câu 6. Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Mol là lượng chất có chứa N (6.1023) nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

B. Thể tích mol của chất là thể tích của N phân tử chất đó.

C. Thể tích mol của chất khí là thể tích của N phân tử chất đó.

D. Khối lượng mol của một chất là khối lượng N nguyên tử hoặc phân tử chất đó, tính bằng gam, có số trị bằng nguyên tử khối hoặc phân tử khối.

Phần tự luận (4 điểm)

Để đốt cháy m gam chất A cần dùng 3,36 lít khí oxi thu được 2,24 lít khí CO2 và 2,7 gam nước (các khí ở đktc). Tính m.

Lời giải chi tiết

Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Trả lời đủng mỗi câu được 1 điểm

Câu 1. C          Câu 2. B         Câu 3. C         Câu 4. B         Câu 5. A         Câu 6. D

Phần tự luận (4 điếm)

Phương trình hoá học:

A + oxi  cacbonic + nước

mA + moxi = mcacbonic + mnước - moxi

\(\eqalign{
& = \frac{{2,24}}{{22,4}}.44 + 2,7 - \frac{{3,36}}{{22,4}}.32 \cr
& = 4,4 + 2,7 - 4,8 = 2,3(gam). \cr} \)

Loigiaihay.com

           

Quảng cáo
close