Câu 4.61 trang 113 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.61 trang 113 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các giá trị nguyên không âm của x thỏa mãn bất phương trình:

\(\dfrac{{x + 3}}{{{x^2} - 4}} - \dfrac{1}{{x + 2}} < \dfrac{{2{ {x}}}}{{2{ {x}} - {x^2}}}.\)

 

Lời giải chi tiết

Bất phương trình được biến đổi thành \(\dfrac{{2{ {x}} + 9}}{{\left( {{ {x}} - 2} \right)\left( {{ {x}} + 2} \right)}} < 0\), với \(x ≠ 0\).

Suy ra tập nghiệm của bất phương trình đã cho là

\(S = \left( { - \infty ; - \dfrac{9}{2}} \right) \cup \left( { - 2;0} \right) \cup \left( {0;2} \right).\)

Do đó, giá trị nguyên không âm của x thỏa mãn bất phương trình là \(x = 1\).

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close