Câu 3.67 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng

Quảng cáo

Đề bài

Cho cấp số nhân \(({u_n})\) có \({u_1} = 24\) và \({{{u_4}} \over {{u_{11}}}} = 16384.\) Số hạng \({u_{17}}\) là:

(A)  \({3 \over {67108864}}\)                                   (B)   \({3 \over {268435456}}\)

(C)    \({3 \over {536870912}}\)                               (D)   \({3 \over {2147483648}}.\)

Lời giải chi tiết

Chọn (C)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close