Câu 3.71 trang 96 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho dãy số \(({u_n})\) mà tổng n số hạng đầu tiên của nó, kí hiệu là \({S_n}\), được tính theo công thức sau :

                     \({S_n} = {{n(7 - 3n)} \over 2}.\)

 Hãy tính \({u_1},{u_2}\)  và \({u_3}.\)

Lời giải chi tiết:

 Ta có \({u_1} = {S_1} = 2,{u_2} = \left( {{u_1} + {u_2}} \right) - {u_1} \)

\(= {S_2} - {u_1} = {S_2} - {S_1} = 1 - 2 =  - 1,\)

 \({u_3} = \left( {{u_1} + {u_2} + {u_3}} \right) - ({u_1} + {u_2})\)\( = {S_3} - {S_2} =  - 4.\)

Hãy xác định số hạng tổng quát của dãy số \(({u_n})\).

Lời giải chi tiết:

Đặt \({S_0} = 0,\) ta có số hạng tổng quát của dãy số đã cho là:

\({u_n} = {S_n} - {S_{n - 1}} = {{n\left( {7 - 3n} \right)} \over 2} \)\(- {{\left( {n - 1} \right)\left[ {7 - 3\left( {n - 1} \right)} \right]} \over 2} \)

      \(= 5 - 3n.\)

Chứng minh rằng dãy số \(({u_n})\) là một cấp số cộng. Hãy xác định công sai của cấp số cộng đó.

Lời giải chi tiết:

 Ta có \({u_{n + 1}} - {u_n} = 5 - 3\left( {n + 1} \right) - 5 + 3n\)\( =  - 3\) với mọi \(n \ge 1.\) Vì thế, \(({u_n})\) là một cấp số cộng với công sai bằng \( - 3\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close