Câu 3.65 trang 152 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Bằng cách phối hợp hai phương pháp biến đổi số và lấy nguyên hàm từng phần, tìm

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bằng cách phối hợp hai phương pháp biến đổi số và lấy nguyên hàm từng phần, tìm

LG a

\(\int {{e^{\sqrt {7x + 4} }}dx} \)

Giải chi tiết:

\({2 \over 7}{e^{\sqrt {7x + 4} }}\sqrt {7x + 4}  - {2 \over 7}{e^{\sqrt {7x + 4} }} + C\)                         Hướng dẫn: Đặt . Suy ra \(dx = {2 \over 7}udu\)

LG b

\(\int {\ln {{\left( {x + x} \right)}^2}dx} \)

Giải chi tiết:

\(x\ln \left( {x + {x^2}} \right) - 2x + \ln \left( {x + 1} \right) + C\)

Hướng dẫn: Đặt \(u = \ln \left( {x + {x^2}} \right),v' = 1\)

LG c

\(\int {x{{\tan }^2}xdx} \)

Giải chi tiết:

\({1 \over 2}{x^2} + x\tan x + \ln \left| {{\rm{cos}}x} \right| + C\)                      

Hướng dẫn: Chú ý rằng \({\tan ^2}x = {1 \over {{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}x}} - 1\), ta đưa về \(\int {{{xdx} \over {{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}x}}} \) rồi sử dụng phương pháp tích phân từng phần với \(u = x,v' = {1 \over {{\rm{co}}{{\rm{s}}^2}x}}\)

LG d

\(\int {\sin \left( {\ln x} \right)dx} \)

Giải chi tiết:

\({{x\sin \left( {\ln x - x\cos \left( {\ln x} \right)} \right)} \over 2} + C\)

Hướng dẫn: Đặt \(u = \ln x.\) Suy ra \(dx = {e^u}du\)  

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close