Câu 3.41 trang 64 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.41 trang 64 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các hệ phương trình:

LG a

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\dfrac{6}{x} + \dfrac{5}{y} = 3}\\{\dfrac{9}{x} - \dfrac{{10}}{y} = 1}\end{array}} \right.\)

Lời giải chi tiết:

Đặt \(\dfrac{1}{x} = u;\dfrac{1}{y} = v,\) hệ đã cho trở thành \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{6u + 5v = 3}\\{9u - 10v = 1}\end{array}} \right.\)

Hệ này có nghiệm duy nhất \(\left( {u;v} \right) = \left( {\dfrac{1}{3};\dfrac{1}{5}} \right)\)

Từ đó nghiệm của hệ phương trình này đã cho: \(\left( {{\rm{x}};y} \right) = \left( {3;5} \right).\)

LG b

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\dfrac{6}{{x - 2y}} + \dfrac{2}{{x + 2y}} = 3}\\{\dfrac{3}{{x - 2y}} + \dfrac{4}{{x + 2y}} =  - 1}\end{array}} \right.\)

Lời giải chi tiết:

 \(\left( {{\rm{x}};y} \right) = \left( {\dfrac{3}{{70}};\dfrac{{ - 87}}{{140}}} \right)\).

Gợi ý. Đặt \(\dfrac{1}{{x - 2y}} = u;\dfrac{1}{{x + 2y}} = v.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close