Câu 3.15 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.15 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm các giá trị của tham số m để mỗi phương trình sau có hai nghiệm bằng nhau :

LG a

\({x^2} - 2\left( {m - 1} \right)x + 2m + 1 = 0\)

Lời giải chi tiết:

\(m \in \left\{ {0;4} \right\}\)

LG b

\(3m{x^2} + \left( {4 - 6m} \right)x + 3\left( {m - 1} \right) = 0\)

Lời giải chi tiết:

\(m = \frac{4}{3}\)

LG c

\(\left( {m - 3} \right){x^2} - 2\left( {3m - 4} \right)x + 7m - 6 = 0\)

Lời giải chi tiết:

\(m \in \left\{ { - 2;\frac{1}{2}} \right\}\)

LG d

\(\left( {m - 2} \right){x^2} - mx + 2m - 3 = 0\)

Lời giải chi tiết:

\(m = \frac{{14 \pm 2\sqrt 7 }}{7}\)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài