Câu 3.13 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3.13 trang 60 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Với mỗi phương trình sau, biết một nghiệm, hãy tìm tham số m và nghiệm còn lại :

LG a

\(\left( {2{m^2} - 7m + 5} \right){x^2} + 3mx - \left( {5{m^2} - 2m + 8} \right) = 0\) có một nghiệm là 2.

Lời giải chi tiết:

 Do x = 2 là nghiệm nên thay vào phương trình ta được:

\(4\left( {2{m^2} - 7m + 5} \right) + 6m - \left( {5{m^2} - 2m + 8} \right) = 0\) hay \(3{m^2} - 20m + 12 = 0\)

Giải phương trình trên (ẩn là m) ta có kết quả \(m \in \left\{ {6;\dfrac{2}{3}} \right\}\)

Với m = 6, phương trình đã cho trở thành

\(35x^2 + 18x - 176 = 0\)

Và có hai nghiệm là \({x_1} = 2\) và \({x_2} =  - \dfrac{{88}}{{35}}\)

Với \(m = \dfrac{2}{3},\) phương trình đã cho trở thành

\(\dfrac{{11}}{9}{x^2} + 2x - \dfrac{{80}}{9} = 0\)

Và có hai nghiệm là \({x_1} = 2\) và \({x_2} =  - \dfrac{{40}}{{11}}.\)

LG b

 \(\left( {5{m^2} + 2m - 4} \right){x^2} - 2mx - \left( {2{m^2} - m + 4} \right) = 0\) có một nghiệm là -1.

Lời giải chi tiết:

Với m = 1, nghiệm thứ hai là \(\dfrac{5}{3};\) với \(m =  - \dfrac{8}{3},\) nghiệm thứ hai là \(\dfrac{{47}}{{59}}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài