Câu 3.1 trang 141 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

LG a

\(y = 1 - x\)

Lời giải chi tiết:

\(x - {1 \over 2}{x^2} + C\)

LG b

\(y = 2 + {x^2}\)

Lời giải chi tiết:

\(2x + {{{x^3}} \over 3} + C\)

LG c

\(y = {x^3} - 9\)

Lời giải chi tiết:

\({{{x^4}} \over 4} - 9x + C\)

LG d

\(y = {2 \over 5} + {1 \over 3}{x^2}\)

Lời giải chi tiết:

\({2 \over 5}x + {{{x^3}} \over 9} + C\)

LG e

\(y = {1 \over 2}\sqrt x  - {1 \over {{x^2}}}\)

Lời giải chi tiết:

\({{\sqrt {{x^3}} } \over 3} + {1 \over x} + C\)

LG f

\(y = {5 \over 2}{x^{{3 \over 2}}} + 8x\)

Lời giải chi tiết:

\({x^{{5 \over 2}}} + 4{x^2} + C\)

Logiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 1. Nguyên hàm
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài