Bài 1.58 trang 18 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.58 trang 18 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Trên những khoảng xác định nào thì hàm số đồng biến, nghịch biến...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trên những khoảng xác định nào thì hàm số \(y = \sin x\) và \(y = \cos x\)

LG a

Cùng đồng biến ?

Lời giải chi tiết:

Nếu xét trên khoảng \(\left( {0;2\pi } \right)\) thì cả hai hàm số cùng đồng biến trên khoảng \(\left( {{{3\pi } \over 2};2\pi } \right)\).

Do đó hai hàm số cùng đồng biến trên các khoảng \(\left( {{{3\pi } \over 2} + k2\pi ;2\pi  + k2\pi } \right),k \in Z\).

LG b

Cùng nghịch biến ?

Lời giải chi tiết:

Nếu xét trên khoảng \(\left( {0;2\pi } \right)\) thì cả hai hàm số cùng nghịch biến trên khoảng \(\left( {{\pi  \over 2};\pi } \right)\).

Do đó hai hàm số cùng nghịch biến trên các khoảng \(\left( {{\pi  \over 2} + k2\pi ;\pi  + k2\pi } \right),k \in Z\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close