Bài tập mục II trang 9 Vở bài tập Sinh học 8

Giải bài tập mục II Tóm tắt ghi nhớ trang 9 VBT Sinh học 8: Tìm những cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống

Quảng cáo

Đề bài

Tìm những cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thiện các câu sau:

Tế bào là đơn vị ..................... và đơn vị ..................... của cơ thể. Tế bào được bao bọc bằng .................... có chức năng thực hiện ....................... giữa tế bào với môi trường trong cơ thể. Trong màng là ....................... có các bào quan như ....................., ở đó diễn ra mọi hoạt động sống của................... Nhân điều khiển .............. của tế bào, trong nhân có ....................

Lời giải chi tiết

Tế bào là đơn vị cấu trúc và đơn vị chức năng của cơ thể. Tế bào được bao bọc bằng lớp màng sinh chất có chức năng thực hiện trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong cơ thể. Trong màng là chất tế bào có các bào quan như lưới nội chất, ribôxôm, bộ máy Gôngi, ti thể…, ở đó diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào. Nhân điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào, trong nhân có nhiễm sắc thể.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close