Quảng cáo
 • Bài 1 trang 99

  a) Độ dài cạnh BC và độ lớn góc B. b) Bán kính đường tròn ngoại tiếp c) Diện tích của tam giác d) Độ dài đường cao xuất phát từ A

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 99

  Không dùng máy tính cầm tay, hãy tính giá trị của các biểu thức sau:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 99

  Không dùng thước đo góc, làm thế nào để biết số đo góc đó. Ban Hoài vẽ góc xOy và đó bạn Đông làm thế nào có thể biết được số đo của góc này khi không có thước đo góc. Bạn Đông làm như sau:

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 99

  Có hai trạm quan sát A và B ven hồ và một trạm quan sát C ở giữa hồ. Để tính khoảng cách từ A và B đến C, người ta làm như sau:

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 99

  Một người đứng ở bờ sông, muốn đo độ rộng của khúc sông chảy qua vị trí đang đứng (khúc sông tương đối thẳng, có thể xem hai bờ sông song song với nhau.)

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 100

  Để đo khoảng cách giữa hai vị trí M, N ở hai phía ốc đảo, người ta chọn vị trí O bên ngoài ốc đảo sao cho: O không thuộc đường thẳng MN, các khoảng cách OM, ON và góc MON là đo được (Hình 72).

  Xem lời giải
 • Bài 7 trang 100

  Chứng minh: a) Nếu ABCD là hình bình hành thì

  Xem lời giải
 • Bài 8 trang 100

  Cho hình bình hành ABCD có AB = 4, AD = 6, BAD =60 (Hình 73).

  Xem lời giải
 • Bài 9 trang 100

  Hai lực F1 ,F2 cho trước cùng tác dụng lên một vật tại điểm O và tạo với nhau một góc

  Xem lời giải