Bài tập 7 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vàng trắng là một hợp kin của vàng, niken và platin, khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ với 7; 1; 2. Hỏi cần phải bao nhiêu gam vàng, nilen và platin để làm một cái vòng vàng trắng nặng 120 gam ?

Quảng cáo

Đề bài

Vàng trắng là một hợp kin của vàng, niken và platin, khối lượng của chúng lần lượt tỉ lệ với 7; 1; 2. Hỏi cần phải bao nhiêu gam vàng, nilen và platin để làm một cái vòng vàng trắng nặng 120 gam ?

Lời giải chi tiết

Gọi khối lượng của vàng, niken, platin để sản xuất cái vòng nặng 120gam lần lượt là a (g), b (g), c(g). Điều kiện: a, b, c > 0

Theo đề bài ta có: \({a \over 7} = {b \over 1} = {c \over 2}\)  và a + b + c = 120

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\eqalign{  & {a \over 7} = {b \over 1} = {c \over 2} = {{a + b + c} \over {7 + 1 + 2}} = {{120} \over {10}} = 12  \cr  & {a \over 7} = 12 \Rightarrow a = 7.12 = 84;  \cr  & {b \over 1} = 12 \Rightarrow b = 1.12 = 12;  \cr  & {c \over 2} = 12 \Rightarrow c = 2.12 = 24 \cr} \)

Vậy khối lượng của vàng là 84(g), nikem là 12(g), platin là 24(g).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close